PE/002/366-5/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.06.13.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.03.27.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/366-5/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a megállapított tényállás alapján meghozta VE/O001/00541-0020/2017. ügyiratszámú, 2017. november 7-én kelt határozatot, amelyben a Társaság terhére 100.000.-Ft (százezer forint) fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, az elsőfokú eljárás során feltárt jogsértésekre tekintettel.

Az elsőfokú hatóság ezen túlmenően a Társaságot arra kötelezte, hogy a határozat jogerőre emelkedésének napjától az elkülönített felhasználói helyek vonatkozásában elmaradt 10 ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés és tisztítás alapdíj különbözet – a 2012.09.01.–2017.03.31. elmaradt számlázás időtartamával azonos időn belül – egyenlő részletekben történő kiegyenlítését biztosítsa a Felhasználónak, és a kiállított számlák fizetési határidejét helyesbítse.

A Szolgáltató a fenti kötelezettségek teljesítéséről a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül köteles az elsőfokú hatóságot értesíteni.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DRV Zrt., székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság a megállapított jogsértések miatt, az eset lényeges körülményeinek alapos mérlegelése után, a megállapított jogsértések súlyára tekintettel, az arányosság követelményét és a felhasználó jelentős vagyoni sérelmét is figyelembe véve, a jogszabályban meghatározott bírságolási kereten belül, megfelelően állapította meg a jogkövetkezményeket.

A másodfokú hatóság a rendelkező részben meghatározott szankció alkalmazását indokoltnak tartotta, a törvény által megfogalmazott cél, vagyis a fogyasztók vagyoni, illetve tájékoztatáshoz fűződő érdekeinek védelme érdekében. Az eljárás során úgy értékelte, hogy a megállapított jogkövetkezmény a Társaság által elkövetett jogsértés súlyával arányban áll, és elegendő visszatartó erővel bír ahhoz, hogy a vállalkozást a jövőbeni jogkövető magatartásra ösztönözze.

Fentiekre tekintettel a másodfokú hatóság nem találta indokoltnak az elsőfokú határozat megváltoztatását, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Megállapította, hogy az elsőfokú hatóság az eljárás során a körülményeket megfelelően értékelte, a fogyasztóvédelmi bírság és a kötelezés tartalmát ennek megfelelően állapította meg, amelyeket a másodfokú hatóság jogszerűnek, indokoltnak és arányosnak talált.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a DRV Zrt. azáltal, hogy az érdekkörében felmerült egyéb okból elmaradt számlázás esetén nem biztosította a felhasználónak az elmaradt számlázás időtartamával azonos időn belül, egyenlő részletekben az alapdíj díjkülönbözet kiegyenlítését, hanem a részletfizetésre kamatmentes 12 havi lehetőséget biztosított, megsértette a Korm. r. 66. § (4) bekezdését, továbbá az Üzletszabályzat 9.5.4. pontját.

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DRV Zrt., székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. cégjegyzékszáma: Cg.14-10-300050, adószáma: 11226002214, a továbbiakban: Szolgáltató illetve Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel megindult másodfokú eljárásban a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály (8200 Veszprém, Mindszenty József u. 3-5., a továbbiakban: elsőfokú hatóság) VE/O/001/00541-0020/2017. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Szolgáltató figyelmét, hogy a fent említett határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 03. 27.
Kiadvány címe: 
PE/002/366-5/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/366-5/2018.
Ügyfél adatok: 
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DRV Zrt., székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)