PE/002/508-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.06.12.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.03.29.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/508-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

A Társaság két alkalommal nem biztosította, hogy a törvényi előírásnak megfelelő határidő álljon rendelkezésére a Felhasználónak a számla befizetésre:

- A … sorszámú elektronikus számla elkészültéről 2017. 04. 26.-án küldte meg az értesítést. A számla befizetési határideje 2017. 05. 02. A fentiek alapján a Felhasználónak mindössze 6 naptári nap, banki üzemidő szerint csupán 3 nap áll rendelkezésére a számla befizetésére.

- A … sorszámú elektronikus számla elkészültéről 2017. 05. 23.-án küldte meg az értesítést. A számla befizetési határideje 2017. 05. 29. A fentiek alapján a Felhasználónak mindössze 6 naptári nap, banki üzemidő szerint csupán 4 nap áll rendelkezésére a számla befizetésére.

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság által kiállított számlákon meghatározott összegek befizetésével a Felhasználó a szerződéséből eredő kötelezettségeit teljesíti. A jogszabály rövid határidőt biztosít a Felhasználó számára, hogy a számla kézhezvételét követően az esedékes áramdíjat teljesítse. Azáltal, hogy a Társaság ezen határidőt nem biztosította a Felhasználó számára, megsértette vagyoni érdekeit, mivel a teljesítésre nyitva álló határidő lényeges körülmény a megfelelő teljesítés és a késedelmi kamat felszámításának elkerülése végett.  

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság nem tett eleget a fogyasztóvédelmi törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének. A Társaság nem tett eleget érdemi válaszadási kötelezettségének, nem tájékoztatta a Felhasználót, hogy panaszával – annak jellege szerint –  mely hatóság, vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Az Fgytv. 17/A. § (8) bekezdése értelmében a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Az elsőfokú hatóság álláspontja szerint a Társaság súlyosan sértette a Felhasználó megfelelő tájékoztatáshoz fűződő érdekét, továbbá sértette a Felhasználó érdekérvényesítéshez való jogát, mivel az ismeretek hiányában nem gyakorolhatja a törvény által biztosított jogait. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles válaszlevelében megadni, hogy mely hatóság, vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti a Felhasználó. Ennek hiányában megsértette a Felhasználó megfelelő tájékoztatáshoz fűződő érdekét, mivel további jogérvényesítési szándéka esetén más módon kellett az információt beszereznie.

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Társaságnak kötbérfizetési kötelezettsége keletkezett, mivel számlázással kapcsolatos kötelezettségeit önhibájából megsértette.

A … sorszámú elektronikus számla elkészültéről 2017. 04. 26.-án küldte meg az értesítést a Társaság. A számla befizetési határideje 2017. 05. 02. A fentiek alapján a Felhasználónak mindössze 6 nap állt rendelkezésére a számla befizetésére.

A …. sorszámú elektronikus számla elkészültéről 2017. 05. 23.-án küldte meg az értesítést a Társaság. A számla befizetési határideje 2017. 05. 29. A fentiek alapján a Felhasználónak mindössze 6 nap állt rendelkezésére a számla befizetésére.

Az üzletszabályzat 11.1 d) pontja szerint a számlázási kötelezettség megsértése szerződésszegés a Társaság részéről, melynek következménye kötbérfizetés, tekintettel, hogy két alkalommal bizonyítottan sértette meg számlázási kötelezettségét kétszeres kötbérfizetési kötelezettség keletkezett.

Fentiekre tekintettel az elsőfokú hatóság 350.000.-Ft (azaz háromszázötvenezer forint) összegű fogyasztóvédelmi bírság kiszabását tartotta indokoltnak, a törvény által megfogalmazott cél, vagyis a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelme érdekében. Mindemellett szükségesnek tartotta az Üzletszabályzatban írt kötelezettség megsértése miatt 2x10.000.-Ft összegű kötbér megfizetésére kötelezni a Társaságot, annak érdekében, hogy a jövőben jogkövető magatartást tanúsítson.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú hatóság helytállóan állapította meg, hogy a Szolgáltató a számlák késedelmes megküldésével megsértette mind a minimális teljesítési határidőre vonatkozó jogszabályi rendelkezést, mind az Üzletszabályzatot.

A másodfokú hatóság szerint - a Szolgáltató jogsértésére tekintettel - jogszerűen került sor a fogyasztóvédelmi bírság kiszabására és a kötbérfizetési kötelezettség megállapítására.

A másodfokú hatóság megállapította, hogy a Szolgáltató a panaszkezelésre vonatkozóan nem követett el jogsértést, tekintettel arra, hogy érdemi válaszadási kötelezettségének az előírt határidőn belül eleget tett és elismerte a késedelmes számlaküldést.

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú határozatban írt fogyasztóvédelmi bírság összege nem volt arányban az elkövetett jogsértés mértékével, erre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint elrendelte a bírság összegének mérséklését.

8. A megsértett jogszabályok köre:

- a VET Vhr. 1. számú melléklet 4.7. pontja,

- a Fgytv. 17/A. § (8) bekezdése.

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) Dr. Kalló János Márk ügyvéd (1137 Budapest, Pozsonyi u. 21. II/3.) által képviselt ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74., adószáma: 25366936-2-41, a továbbiakban: Szolgáltató/Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel indult másodfokú eljárásban a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/05808-0002/2017. ügyiratszámú határozatát megváltoztatja.

A másodfokú hatóság az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. terhére kiszabott fogyasztóvédelmi bírság összegét 200.000.-Ft-ra (azaz kettőszázezer forintra) mérsékeli, az elsőfokú határozat rendelkező részét egyebekben jóváhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Szolgáltató figyelmét, hogy a fent említett határozat rendelkező részében írt kötbérfizetési kötelezésnek az abban foglaltak figyelembevételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 03. 29.
Kiadvány címe: 
PE/002/508-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/508-2/2018.
Ügyfél adatok: 
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)