PE/ÜZ16/1092/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.03.07.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.02.05.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/1092/2017.

5. Az ügy tárgya:

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya 2017. 10.30-án kelt HE/001/00794-0002/2017. számú határozatával kötelezte a társaságot arra, hogy a fogyasztói minőségi kifogások intézésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket teljeskörűen tartsa be.

Ennek keretében kötelezte arra, hogy a fogyasztó jótállási igényéről, illetve az igénnyel kapcsolatos áttérési szándékáról a hatályos rendelkezéseknek megfelelő tartalmú jegyzőkönyvet vegyen fel, annak másolatát a fogyasztó részére jutassa el, kézbesítéséről haladéktalanul gondoskodjon. Kötelezte egyben arra, hogy a termék garanciális javítására, cseréjére történő átvételkor minden esetben az előírt tartalmú átvételi elismervényt állítsa ki, melyben tájékoztassa a fogyasztót arról az időpontról is, amikor a fogyasztó a javított terméket átveheti.

Kötelezte továbbá, hogy törekedjen az előírt 15 napos határidő betartására, és a fogyasztó által kifogásolt készüléket megfelelő határidőben továbbítsa az illetékes szervizbe. A fogyasztó telefonon közölt szóbeli panaszáról jegyzőkönyvet vegyen fel az előírt tartalommal, melynek másolati példányát, legkésőbb 30 napon belül, az érdemi válasszal egyidejűleg, igazolható módon küldje meg a fogyasztónak.

Ezen túlmenően a hatóság 100.000,-Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a vállalkozás terhére.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

S.C. DANTE International S.A. (székhelye: 060787 Románia, Bukarest, Soseaua Virtutii nr. 148., sector 6.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú eljárás megindulásakor hatályos, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 105. § (2) bekezdése alapján, ha a másodfokú döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy az elsőfokú döntés meghozatalát követően új tény merül fel, vagy egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, a másodfokú döntést hozó hatóság a kiegészítő bizonyítási eljárás lefolytatását maga végzi el, és ennek alapján dönt.

A Ket. 51. § (1) bekezdése alapján az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja. A (2) bekezdés szerint ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel. Ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hatóság felhívására nem nyilatkozik, a hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy a 31. § (2) bekezdése alapján megszünteti az eljárást.

Az elsőfokú hatóság a rendelkezésére álló dokumentumok és bizonyítékok alapján eljárása során a jogi előírásokat betartva járt el, megfelelő következtetést vont le, a jogkövetkezményeket megfelelően alkalmazta.

A másodfokú szerv megállapítása alapján az elsőfokú döntés jogszerű, a fellebbezésben foglaltak nem mentik ki a jogsértés elkövetésének tényét, a határozat helybenhagyása indokolt.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 151/2003. Korm. r.) 1. § (1) bekezdését, mellékletének 15. pontját.

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: 19/2014. NGM rendelet) 4. § (1) bekezdését, 4. § (2)-(7) bekezdését, 5. §-át, 6.§ (1) bekezdését. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. § (2)-(8) bekezdését.

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) az S.C. DANTE International S.A. (székhelye: 060787 Románia, Bukarest, Soseaua Virtutii nr. 148., sector 6., adószáma: 26915131-2-51., levelezési cím: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 8. emelet) — a továbbiakban: Társaság — jogi képviselőjének (dr. Hegyi Zsófia) fellebbezésére tekintettel a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) HE/001/00794-0002/2017. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 02. 05.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/1092/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/1092/2017.
Ügyfél adatok: 
S.C. DANTE International S.A. (székhelye: 060787 Románia, Bukarest, Soseaua Virtutii nr. 148., sector 6.)