PE/ÜZ1/622/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.03.07.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.02.28.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/622/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság döntésében megtiltotta az elsőfokú határozat indokolási részében meghatározott, a fogyasztók megtévesztésére irányuló kereskedelmi gyakorlat folytatását, továbbá 38.760,- Ft eljárási költség megfizetésére kötelezte a Társaságot.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

HNLabs Kft. (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Keszeg u. 14.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú hatóság helyesen állapította meg, hogy a Társaság megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdését, a 6. § (1) bekezdés b) pontjának ba) alpontjában foglaltakat, valamint az 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (1) bekezdés a) pontját. 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság BK/FO/915-14/2017. számú, 2017. december 21. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés b) pontjának ba) alpontjában foglaltakat, valamint a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 25-i 1169/2011/EU rendeletének (a továbbiakban: 1169/2011/EU rendelet) 7. cikk (1) bekezdés a) pontját.

9. A határozat rendelkező része:

A HNLabs Kft. (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Keszeg u. 14., adószám: 23738342-2-13, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezés folytán a Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú hatóság a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BK/FO/915-14/2017. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy egyebekben a BK/FO/915-14/2017. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembevételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 02. 28.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/622/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/622/2018.
Ügyfél adatok: 
HNLabs Kft. (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Keszeg u. 14.)