PE/ÜZ1/123/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.02.21.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.01.22.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/123/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 2017. október 16. napján kelt, HE/001/00629-0002/2017. számú határozatában 50.000 forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Szolgáltató terhére, valamint kötelezte:

  • a fogyasztói panaszok intézésére vonatkozó rendelkezések teljes körű betartására;
  • arra, hogy – kivéve, ha a fogyasztó panaszát szóban közli és a vállalkozás az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz – a vállalkozás a hozzá benyújtott fogyasztói panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva foglalja írásba, és azt a fogyasztónak a panasz beérkezését követő tizenöt napon belül küldje meg;
  • arra, hogy panasz elutasítása esetén a fogyasztót írásban tájékoztassa arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti, továbbá, hogy adja meg az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét;
  • a díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül hívja fel az ingatlanhasználó figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására, és szólítsa fel annak teljesítésére.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. (3000 Hatvan, 054/14. hrsz.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy az elsőfokú hatóság helyesen járt el a tekintetben, hogy a panaszkezelés vonatkozásában a Szolgáltató terhére az Fgytv. 17/A. § (8) és az Fgytv. 17/B. § (5) bekezdéseiben foglaltak megsértését megállapította.

A másodfokú hatóság megállapította, hogy az elsőfokú hatóság helyesen járt el a tekintetben, hogy a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedések vonatkozásában a Szolgáltató terhére a Ht. 52. § (2) bekezdéseiben foglaltak megsértését megállapította.

Figyelembe véve a leírtakat, az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

  • az Fgytv. 17/A § (8) bekezdésében
  • az Fgytv. 17/B § (5) bekezdésében, valamint
  • a Ht. 52. § (2) bekezdésében foglaltak.

9. A határozat rendelkező része:

A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.(3000 Hatvan, 054/14. hrsz.; a továbbiakban: Szolgáltató) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya(a továbbiakban: elsőfokú hatóság) HE/001/00629-0002/2017. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Szolgáltató figyelmét, hogy egyebekben a HE/001/00629-0002/2017. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 01. 22.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/123/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/123/2018.
Ügyfél adatok: 
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. (3000 Hatvan, 054/14. hrsz.)