PE/ÜZ1/243/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.02.05.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.01.25.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/243/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság kötelezi a Társaságot arra, hogy szüntesse meg a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, amely szerint a kifogásolt  „Choco Pack” „Tradition” Étcsokoládéval mártott citrom-, narancs- és málnaízű zselés szaloncukor megnevezésű terméket (minőségmegőrzési ideje és tételazonosítója: 29.09.2018.  Lot: 29 09) a fogyasztók megtévesztésére alkalmas jelöléssel forgalmazza. 

E kötelezésnek a határozat jogerőre emelkedésétől kezdve köteles eleget tenni.

Kötelezi továbbá, hogy a határozat végrehajtására megtett intézkedésekről a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül írásban tájékoztassa az elsőfokú hatóságot.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Auchan Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.)

7. A megállapított tényállás:

A határozatban kifejtettek szerint és a rendelkezésre álló iratok alapján nem állapítható meg a Társaság jogsértése a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat vonatkozásában, ugyanakkor a jogszerű állapot helyreállításáig a másodfokú hatóság megtiltja a kifogásolt „Choco Pack” „Tradition” Étcsokoládéval mártott citrom-, narancs- és málnaízű zselés szaloncukor megnevezésű termék (minőségmegőrzési ideje és tételazonosítója: 29.09.2018.  Lot: 29 09) forgalmazását, illetve értékesítését.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerint (a továbbiakban: Éltv.):

66. § (1) A Magyar Élelmiszerkönyv az egyes élelmiszerekre, illetve az élelmiszerek vagy élelmiszer-összetevők egyes csoportjaira vonatkozó élelmiszer-minőségi, élelmiszer-jelölési és élelmiszer-biztonsági (élelmiszer-higiéniai), valamint az élelmiszerek vizsgálata során alkalmazandó módszerekre vonatkozó, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott kötelező előírások (a továbbiakban: élelmiszerkönyvi előírások), valamint irányelvek (a továbbiakban: élelmiszerkönyvi irányelvek) gyűjteménye. A miniszter a Magyar Élelmiszerkönyvet az általa vezetett minisztérium hivatalos lapjában és honlapján közzéteszi.

66. §  (2) Az élelmiszerkönyvi irányelvek alkalmazása nem kötelező, azonban az élelmiszerkönyvi irányelvben szereplő megnevezés használata esetén az élelmiszernek az irányelvben foglaltaknak meg kell felelnie. Az élelmiszerkönyvi irányelveknek való megfelelés esetén az ellenkező bizonyításáig – az adott irányelvben szabályozott tárgykörben – vélelmezni kell e törvény előírásainak betartását.

10. § (5) Az 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (1), (3) és (4) bekezdése a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezésnek minősül.

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet szerint:

7. cikk

Tisztességes tájékoztatási gyakorlatok

(1)  Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás nem lehet megtévesztő, különösen:

a) az élelmiszer jellemzői és különösen annak jellege, azonossága, tulajdonságai, összetétele, mennyisége, eltarthatósága, származási országa vagy eredetének helye, előállításának vagy termelésének módja tekintetében;

(2)  Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásnak pontosnak, egyértelműnek és a fogyasztók számára könnyen érthetőnek kell lennie.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) szerint:

3. § (1) Tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.

3. § (2) Tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat,

a) amelynek alkalmazása során a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója nem az ésszerűen elvárható szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal jár el (a továbbiakban: szakmai gondosság követelménye), és

b) amely érzékelhetően rontja azon fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos, a szükséges információk birtokában meghozott tájékozott döntésre, akivel kapcsolatban alkalmazzák, illetve akihez eljut, vagy aki a címzettje, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg (a továbbiakban: a fogyasztói magatartás torzítása), vagy erre alkalmas.

3. § (3) A (2) bekezdés értelmében tisztességtelen különösen az a kereskedelmi gyakorlat, amely megtévesztő (6. § és 7. §) vagy agresszív (8. §).

6. § (1) Megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt – figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére – olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót az alábbiak közül egy vagy több tényező tekintetében, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas:

b) az áru lényeges jellemzői, így különösen

ba) kivitelezése, összetétele, műszaki jellemzői, tartozékai,

2. § E törvény alkalmazásában:

d) kereskedelmi gyakorlat: a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló magatartása, tevékenysége, mulasztása, reklámja, marketingtevékenysége vagy egyéb kereskedelmi kommunikációja,

e) kereskedelmi kommunikáció: a vállalkozás önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével közvetlenül összefüggésben történő információközlés, függetlenül annak megjelenési módjától, eszközétől,

h) ügyleti döntés: a fogyasztó arra vonatkozó döntése, hogy kössön-e, illetve hogyan és milyen feltételek mellett kössön szerződést, továbbá hogy gyakorolja-e valamely jogát az áruval kapcsolatban,

21. § (1) E törvény rendelkezései az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) szerint:

45/A § (2) A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott rendelkezések betartását, és – ha a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik – eljár azok megsértése esetén.

47. § (1) Ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja a 45/A § (1)–(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését, az eset lényeges körülményeinek – így különösen a jogsértés súlyának, a jogsértő állapot időtartamának, a jogsértő magatartás ismételt tanúsításának, illetve a jogsértéssel elért előny – figyelembevételével és az arányosság követelményének szem előtt tartásával az alábbi jogkövetkezményeket állapíthatja meg:

b) megtilthatja a jogsértő magatartás folytatását,

47. § (2) Az (1) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények alkalmazása esetén a fogyasztóvédelmi hatóság – amennyiben azt az eset körülményeire tekintettel szükségesnek tartja – határidő tűzésével kötelezheti a jogsértő vállalkozást, hogy a hibák, hiányosságok, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedésekről a hatóságot értesítse.

9. A határozat rendelkező része:

Az Auchan Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószám: 1338037-2-44, a továbbiakban: Társaság) által törvényes határidőn belül benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Fejér Megyei Kormányhivatal, Székesfehérvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (továbbiakban: elsőfokú hatóság) FE/FO/00963-0012/2017. számú határozatát a jelen határozatában foglaltak szerint változtatja meg.

Az alábbi kötelezés helyébe, miszerint: szüntesse meg a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, amely szerint a  kifogásolt  „Choco Pack” „Tradition” Étcsokoládéval mártott citrom-, narancs- és málnaízű zselés szaloncukor megnevezésű terméket (minőségmegőrzési ideje és tételazonosítója: 29.09.2018.  Lot: 29 09) a fogyasztók megtévesztésére alkalmas jelöléssel forgalmazza.

Az alábbi kötelezés lép: a jogszerű állapot helyreállításáig a másodfokú hatóság megtiltja a kifogásolt  „Choco Pack” „Tradition” Étcsokoládéval mártott citrom-, narancs- és málnaízű zselés szaloncukor megnevezésű termék (minőségmegőrzési ideje és tételazonosítója: 29.09.2018.  Lot: 29 09) forgalmazását, illetve értékesítését.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 01. 25.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/243/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/243/2018.
Ügyfél adatok: 
Auchan Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.)