PE/ÜZ1/112/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.25.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.01.18.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/112/2018.

5. Az ügy tárgya:

A Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya 2017. 10.30-án kelt BP/FOGY/05709-0002/2017. számú határozatával kötelezte a Kft-t arra, hogy a Békéltető Testület előtti eljárásban fennálló együttműködési kötelezettségének a jogszabályi előírásoknak – a határozat jogerőre emelkedését követően - megfelelően tegyen eleget, vagyis a békéltető testületi eljárás során válaszirat megküldésének és az egyezség létrehozására feljogosított személy részvétele biztosításával tegyen eleget jogszabályban előírt kötelezettségeinek.

Ezen túlmenően a hatóság 100.000,-Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a vállalkozás terhére.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

HuPont Kft. (székhelye: 1061 Budapest, Dalszínház utca 10. I/3.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú szerv megállapítása alapján az elsőfokú döntés jogszerű, a fellebbezésben foglaltak nem mentik ki a jogsértés elkövetésének tényét, a határozat helybenhagyása indokolt.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 29. § (8) bekezdését, miszerint a békéltető testület által megküldött értesítésben a vállalkozást fel kell szólítani, hogy az értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozzon (a továbbiakban: válaszirat) a fogyasztó igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását (a továbbiakban: eseti alávetés) illetően, nyilatkozatában jelölje meg az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolja azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. Figyelmeztetni kell a vállalkozást, hogy egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét köteles biztosítani a meghallgatáson, továbbá az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozattételének elmaradása esetén a tanács a rendelkezésére álló adatok alapján határoz. Az értesítés kiterjed a (11) bekezdésben meghatározott együttműködési kötelezettségről történő tájékoztatásra, valamint arra, hogy annak megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság általi bírságkiszabásra kerül sor.

Az Fgytv. 29. § (11) bekezdése alapján a vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Az Fgytv. 29. § (12) bekezdése szerint a (11) bekezdésben meghatározott együttműködési kötelezettségét megsértő vállalkozásról a békéltető testület értesíti a székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságot.

Az Fgytv. 45/A. § (1) bekezdés e) pontja szerint a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a vállalkozásnak a békéltető testületre vonatkozó 17/A. § (1a) bekezdése szerinti tájékoztatási, valamint a békéltető testületi eljárásban fennálló, a 29. § (11) bekezdésében meghatározott együttműködési kötelezettségével összefüggő, e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

Az Fgytv. 47/C.§ (5) bekezdés e) pontja szerint a fogyasztóvédelmi hatóság - ha a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik - minden esetben bírságot szab ki, ha a vállalkozás megsérti a békéltető testületi eljárásban fennálló, a 29. § (11) bekezdésében meghatározott együttműködési kötelezettségét.

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a HuPont Kft. (székhelye: 1061 Budapest, Dalszínház utca 10. I/3., adószáma: 23447741-2-42, cégjegyzékszáma: 01-09-966039) — a továbbiakban: Kft., illetve Társaság — ügyvezetőjének fellebbezésére tekintettel a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/05709-0002/2017. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 01. 18.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/112/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/112/2018.
Ügyfél adatok: 
HuPont Kft. (székhelye: 1061 Budapest, Dalszínház utca 10. I/3.)