PE/ÜZ16/1297/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.12.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.01.03.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/1297/2017.

5. Az ügy tárgya:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya 2017. 10.20-án kelt BK/FO/00965-2/2017. számú határozatával kötelezte a Kft-t arra, hogy a Békéltető Testület előtti eljárásban fennálló együttműködési kötelezettségének a jogszabályi előírásoknak – a határozat jogerőre emelkedését követően - megfelelően tegyen eleget.

Ezen túlmenően a hatóság 15.000 Ft, azaz Tizenötezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a vállalkozás terhére.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Autocentrum AAA Auto Kft. (székhelye: 2151 Fót, Fehérkő u. 1.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú szerv egyetért az elsőfokú hatóság azon álláspontjával, hogy a társaság a békéltető testületek vonatkozásában fennálló együttműködési kötelezettségét megszegte. Bár válaszirattal élt a panasz kapcsán, annak rendezése érdekében érdemi, írásbeli egyezséget nem ajánlott fel.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a Társaság a határozatban terhére rótt jogsértést elkövette, valamint a becsatolt dokumentumok is alátámasztják a jogsértés minden kétséget kizáró megvalósulását.

Figyelembe véve a leírtakat, az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 29. § (8) bekezdését, miszerint a békéltető testület által megküldött értesítésben a vállalkozást fel kell szólítani, hogy az értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozzon (a továbbiakban: válaszirat) a fogyasztó igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását (a továbbiakban: eseti alávetés) illetően, nyilatkozatában jelölje meg az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolja azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. Figyelmeztetni kell a vállalkozást, hogy egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét köteles biztosítani a meghallgatáson, továbbá az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozattételének elmaradása esetén a tanács a rendelkezésére álló adatok alapján határoz. Az értesítés kiterjed a (11) bekezdésben meghatározott együttműködési kötelezettségről történő tájékoztatásra, valamint arra, hogy annak megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság általi bírságkiszabásra kerül sor.

Az Fgytv. 29. § (11) bekezdése alapján a vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Az Fgytv. 29. § (12) bekezdése szerint a (11) bekezdésben meghatározott együttműködési kötelezettségét megsértő vállalkozásról a békéltető testület értesíti a székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságot.

Az Fgytv. 45/A. § (1) bekezdés e) pontja szerint a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a vállalkozásnak a békéltető testületre vonatkozó 17/A. § (1a) bekezdése szerinti tájékoztatási, valamint a békéltető testületi eljárásban fennálló, a 29. § (11) bekezdésében meghatározott együttműködési kötelezettségével összefüggő, e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

Az Fgytv. 47/C.§ (5) bekezdés e) pontja szerint a fogyasztóvédelmi hatóság - ha a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik - minden esetben bírságot szab ki, ha a vállalkozás megsérti a békéltető testületi eljárásban fennálló, a 29. § (11) bekezdésében meghatározott együttműködési kötelezettségét.

Az elsőfokú szerv megállapította, hogy a társaság együttműködési kötelezettségét megszegve, megsértette a fentiekben idézett jogszabályi rendelkezéseket, a fogyasztó számára valódi egyezséget nem ajánlott fel.

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) az Autocentrum AAA Auto Kft. (székhelye: 2151 Fót, Fehérkő u. 1., adószáma: 13786708-2-13) — a továbbiakban: Kft., illetve Társaság — jogi képviselőjének (Dr. Decsov Judit ügyvéd) fellebbezésére tekintettel a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BK/FO/00965-2/2017. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 01. 03.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/1297/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/1297/2017.
Ügyfél adatok: 
Autocentrum AAA Auto Kft. (székhelye: 2151 Fót, Fehérkő u. 1.)