PE/ÜZ16/1106/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.05.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.12.20.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/1106/2017.

5. Az ügy tárgya:

A feltárt jogsértésre tekintettel az elsőfokú hatóság 100.000. Ft fogyasztóvédelmi bírság kiszabása mellett kötelezte a Szolgáltatót, hogy:

  • a határozat jogerőre emelkedésének napjától a Kérelmező ügyében az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a hibás mérés időszakára a vízfogyasztást ismételten állapítsa meg, a tévesen kiállított számlát helyesbítse;
  • a panaszokkal kapcsolatos, írásba foglalt álláspontját és intézkedéseit a fogyasztóknak a panasz beérkezését követő 15 napon belül küldje meg, kivéve, ha a fogyasztó panaszát szóban közli és a vállalkozás az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41.)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság helyesen állapította meg, hogy az elfagyott vízmérő mérésre nem alkalmas, így jogszabálysértően került kiállításra ez alapján az elszámoló számla, erre tekintettel jogszerűen szabott ki bírságot a Szolgáltató terhére. Jogszerűen állapította meg továbbá, hogy a kérelmezői levelek vonatkozásában a Szolgáltató nem tartotta be a jogszabályban előírt határidőt, így jogsértést követett el.

Ezen kívül a másodfokú hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy az elsőfokú hatóság figyelmen kívül hagyott egy olyan fontos körülményt, amely a jogsértés súlyát növeli, erre tekintettel volt szükséges a kiszabott bírság összegét növelni. A Szolgáltató által az elsőfokú hatóságnak címzett adatszolgáltatásból ugyanis egyértelműen kiderült, hogy a vízmérő elfagyását nem a Kérelmező gondatlansága okozta, hanem a főcsap hibája, amely a Szolgáltató felelősségi körébe tartozik.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján a Szolgáltató  megsértette a Vhr. 67.§ (1) bekezdését, valamint a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. Üzletszabályzatának 5.1. pontját. 

A Szolgáltató megsértette továbbá az Fgytv. 17/B.§ (5) bekezdését, valamint a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. Üzletszabályzatának 8.2.2. pontját azáltal, hogy a Kérelmező leveleire nem a jogszabályban meghatározott határidőn belül adott választ.

9. A határozat rendelkező része:

A Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41., a továbbiakban Szolgáltató) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala (továbbiakban: az elsőfokú hatóság) VE/O001/00345-0008/2017. számú határozatát az alábbiak szerint változtatja meg:

  • megtiltja a Szolgáltatónak tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat folytatását, továbbá
  • a fogyasztóvédelmi bírság összegét 300.000 Ft-ra, azaz háromszázezer forintra emeli.

A másodfokú hatóság felhívja a Szolgáltató figyelmét, hogy egyebekben a VE/O001/00345-0008/2017. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget. 

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 12. 20.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/1106/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/1106/2017.
Ügyfél adatok: 
Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41.)