Jelentés a víziközmű-szolgáltatók, a távhőszolgáltatók és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók internetes honlapjainak ellenőrzéséről a fogyasztók számára kötelezően megjelenítendő információk tekintetében

A fogyasztóvédelemről szóló törvény 2015. február 1-jén hatályba lépett módosítása következtében a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozások kötelesek a honlapjukon a fogyasztók számára elérhetővé tenni a jogszabályban meghatározott legalapvetőbb információkat.

A módosítások eredményeképpen a fogyasztóknak lehetőségük nyílik a szolgáltatók által alkalmazott rendelkezések könnyebb, egyszerűbb megismerésére, amely elősegítheti a fogyasztók minél szélesebb körű tájékozódását.

Tekintettel arra, hogy a hivatkozott módosítás hatályba lépése óta eltelt idő kellő hosszúságúnak bizonyult a vállalkozások számára az új szabályok működésükbe való átültetésére, indokolttá vált az ellenőrzés – a közszolgáltatás egyes területein – ezen jogszabályi rendelkezések maradéktalan alkalmazása érdekében.

A fogyasztóvédelmi hatóság az ellenőrzés céljaként határozta meg, hogy a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozások honlapjának ellenőrzésén keresztül nyomon kövesse a jogszabályi rendelkezések gyakorlatban való érvényesülését, továbbá, hogy megismerje az esetlegesen felmerülő jogalkalmazási nehézségeket, illetve hiányosságokat.

A fogyasztóvédelmi hatóság 2016-ban országos témavizsgálat keretén belül vizsgálta a víziközmű-szolgáltatók, a távhőszolgáltatók és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók internetes honlapjainak megfelelőségét a fogyasztók számára kötelezően megjelenítendő információk tekintetében.

A témavizsgálat időszakában a kormányhivatalok összesen 53 szolgáltató – 16 víziközmű-szolgáltató, 18 távhőszolgáltató és 19 hulladékgazdálkodási közszolgáltató – internetes honlapja vonatkozásában vizsgálták meg a fogyasztók könnyebb tájékozódását elősegítő
– a fogyasztóvédelmi törvényben foglalt – jogszabályi előírások betartását.

A vizsgálat eredményei alapján az ellenőrzés alá vont közszolgáltatók által működtetett internetes honlapok 49%-a (26 honlap) valamennyi vonatkozó előírásnak megfelelt, 51%-a nem felelt meg maradéktalanul (27 honlap) a jogszabályi rendelkezéseknek.

A kormányhivatalok által lefolytatott ellenőrzések alapján a víziközmű-szolgáltatási terület kapcsán 56%-os kifogásolási arány, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók tekintetében 63%-os kifogásolási arány, a távhőszolgáltatók vonatkozásában pedig 33%-os kifogásolási arány volt tapasztalható.

A fogyasztóvédelmi törvény előírásainak nem – teljes mértékben – megfelelő, közszolgáltatók által működtetett 27 internetes honlap közül a kormányhivatalok a legtöbb esetben (20), vagyis a vizsgálat alá vont (53) internetes honlapok mintegy 38%-ában azt tapasztalták, hogy a szolgáltató tevékenysége során kötelezően alkalmazandó jogszabályok feltüntetésére vonatkozó előírásokat a vállalkozások nem tartották be maradéktalanul.

A gyakrabban tapasztalt jogsértések közül kiemelendő továbbá, hogy 18 esetben a vizsgálat alá vont honlapok nem feleltek meg az alkalmazandó díjak mértékének, alkalmazása feltételeinek, illetve a díjképzés szabályainak feltüntetésére vonatkozó – fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott – rendelkezéseknek.

Az ellenőrzés alá vont közszolgáltatókkal szemben a vizsgálat során feltárt hiányosságok következtében – a témavizsgálat lezárultáig – a kormányhivatalok 27 esetben hoztak jogsértést megállapító határozatot, amelyből 20 határozat kizárólag kötelezést,
7 határozat pedig kötelezést és bírságot egyaránt tartalmazott. Ezen határozatok nem mindegyike emelkedett jogerőre a jelentés készítéséig. A témavizsgálat során kiszabott fogyasztóvédelmi bírság összege összesen 480.000,- Ft volt.

A vizsgálat tapasztalatai alapján összességében elmondható, hogy a közszolgáltatási tevékenységet ellátó szolgáltatók többsége – honlapjaik működtetése során – törekszik a fogyasztók számára kötelezően megjelenítendő információk jogszabályban előírtak szerinti közzétételére. Előbbieket támasztja alá, hogy a kormányhivatalok visszajelzései szerint az ellenőrzéssel érintett vállalkozások többsége együttműködést tanúsított a hatósági eljárás során, illetve több közszolgáltató már az érdemi döntést megelőzően eleget tett a jogszabályban foglaltaknak.

A vizsgálat nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság átfogó képet kapjon arról, hogy az érintett szolgáltatási területeken jelenlévő közszolgáltatók által működtetett internetes honlapok mennyire felelnek meg a fogyasztóvédelmi törvény vonatkozó előírásainak, továbbá megismerje a gyakorlatban felmerülő jogalkalmazási kérdéseket is. 

 

A vizsgálati jelentés ide kattintva letölthető.