Hatósági és fogyasztói együttműködést igényel a szolgáltatóváltás

A vil­la­mos­ener­gia-, va­la­mint a föld­gáz­szek­tor­ban fo­lya­mat­ban lé­vő szol­gál­ta­tó­vál­tá­sok több mil­lió fo­gyasz­tót érin­te­nek, egy­ben több ha­tó­sá­got is, ame­lyek­nek együtt kell mű­köd­ni­ük, hogy a vál­tás mi­nél zök­ke­nő­men­te­sebb le­gyen - hív­ja fel a fi­gyel­met a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) az MTI-hez szer­dán eljuttatott köz­le­mé­nyé­ben. Az érintett felek folyamatosan együttműködnek annak érdekében, hogy a fogyasztók számára a váltás minél gördülékenyebb legyen.

A hi­va­tal tá­jé­koz­ta­tott ar­ról, hogy kon­zul­tá­ci­ót tar­tott a szol­gál­ta­tó­vál­tá­sok­kal kap­cso­lat­ban fel­me­rü­lő fo­gyasz­tó­vé­del­mi kér­dé­sek­ről a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) és a me­gyei kor­mány­hi­va­ta­lok­ban mű­kö­dő fo­gyasz­tó­vé­del­mi szak­em­be­re­i­vel kö­zö­sen, mi­vel az ener­ge­ti­kai fo­gyasz­tó­vé­del­mi kér­dé­sek­ben meg­osz­la­nak a hatáskörök.

A konzultáción áttekintették az elmúlt időszakban zajlott szolgáltatóváltások szabályozási környezetét, a felmerülő fogyasztói problémákkal kapcsolatos hatásköri kérdéseket, és megoldási módjaikat. Az előadók ismertették továbbá az eljárási szabályok aktuális változásait, valamint az ügyfél-tájékoztatás lehetséges eszközeit.

A szolgáltatóváltással kapcsolatban leginkább felmerülő kérdés a fogyasztók átadás-átvételekor a fogyasztott mennyiség elszámolása, és ezzel együtt az átadási mérőállás meghatározása. Ezt néhány helyen leolvasással, de a mérőórák nagy száma miatt a legtöbbször becsléssel állapítják meg a mérésért és a leolvasásért felelős elosztói engedélyesek.

A szolgáltatóváltással érintett fogyasztók többszázezres, esetenként milliós nagyságrendje lehetetlenné teszi, hogy minden érintett fogyasztásmérő az átadás-átvétel napján kerüljön leolvasásra. Ezért az adattárolós és a távleolvasható fogyasztásmérők kivételével minden átadás-átvételi mérőállást speciális becslési algoritmusok segítségével határoznak meg. A becslési módszerek annál pontosabb eredményt adnak, minél közelebb van az utolsó leolvasás időpontja az átadás időpontjához. Ezért fontos, hogy a fogyasztók lehetővé tegyék az elosztók számára a rendkívüli leolvasást, vagy telefonon jelentsék be a mérőállásukat.

 

forrás: - MTI -, http://www.mekh.hu/

 

Kategória: 
Share on Tumblr