Kérdések a fogyasztóvédelmi referensekkel kapcsolatos rendelkezéseket érintő változásokról

Kérdések a fogyasztóvédelmi referensekkel kapcsolatos rendelkezéseket érintő változásokról (Frissítve: 2016.01.12.)

2016. január 1. napján lépett hatályba a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) fogyasztóvédelmi referenseket, illetve az iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzést szervező gazdasági társaságokat vagy egyéni cégeket (a továbbiakban: szervezők) is érintő módosítása.
 

1. A módosított Fgytv. 17/D. § (2) bekezdése szerint a fogyasztóvédelmi referens feladata a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése, a vállalkozás alkalmazottai részére a fogyasztóvédelmi szemlélet erősítését, valamint a fogyasztóvédelmi szabályok ismeretének elmélyítését elősegítő fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés rendszeres szervezése.

E tekintetben mit érthetünk rendszeres szervezés alatt?

 

A fenti rendelkezés többek között azt mondja ki, hogy a fogyasztóvédelmi referens az őt foglalkoztató vállalkozás alkalmazottai részére rendszeresen szervez képzést. Álláspontunk szerint rendszeresnek minősülhet a képzések szervezése, amennyiben azokra meghatározott időközönként ismétlődve kerül sor. A vonatkozó fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályi rendelkezések változása esetén azonban minden esetben javasolt oktatást tartani a változásokról. Semmiképpen sem minősülhet rendszeresnek az oktatások, képzések szervezése, amennyiben arra csupán egy esetben, vagy egyáltalán nem kerül sor.

 

Az oktatások, képzések megtartása során javasoljuk, hogy azokat igazolható módon dokumentálják, pl. jelenléti ív, jegyzőkönyv vagy emlékeztető elkészítésével.

 

2.  A módosított Fgytv. 17/D. § (6a) bekezdése értelmében a fogyasztóvédelmi referens köteles tájékoztatni a fogyasztóvédelmi hatóságot a foglalkoztatásával kapcsolatos adatokról (név, a képesítési bizonyítvány kiállításának dátuma és sorszáma, a foglalkoztatás kezdő időpontja), valamint az adatokban beállt változásról, 8 napon belül.

 

A) Hova szükséges megtenni a fenti tájékoztatást?

 

Az Fgytv. 17/D. § (6a) bekezdése szerinti tájékoztatást azon fővárosi és megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának Fogyasztóvédelmi Osztályához szükséges megtenni, amelynek illetékességi területén – figyelemmel a 17/D. § (4) bekezdésére – a referenst foglalkoztatják. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (a továbbiakban: NFH) nem szükséges ezen adatok bejelentése. A kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatóak itt.

 

B) Mit kell tartalmaznia a fenti tájékoztatásnak?

 

Az Fgytv. 17/D. § (6a) bekezdése szerinti tájékoztatásnak a fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával kapcsolatos adatokat, így nevét, a képesítési bizonyítvány kiállításának dátumát és sorszámát, valamint a foglalkoztatás kezdő időpontját kell tartalmaznia. Szükséges továbbá adatváltozás esetén a megváltozott adatok bejelentése is.

 

C) Meddig kell megtenni a fenti tájékoztatást?

 

Az Fgytv. 17/D. § (6a) bekezdése szerinti tájékoztatást első alkalommal az Fgytv. módosításának hatályba lépését (január 1.) követő 8 napon belül, tehát – a pihenőnapokra tekintettel – legkésőbb 2016. január 11. napjáig kell megadni a referens foglalkoztatásának helye szerinti fővárosi és megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának Fogyasztóvédelmi Osztálya részére. Ezt követően az adatokban bekövetkezett változás esetén a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül kell tájékoztatni a hatóságot a változásról.

 

D) Abban az esetben is meg kell tenni a tájékoztatást, ha a fenti adatok az NFH rendelkezésére állnak?

 

Tekintettel arra, hogy az Fgytv. 17/D. § (6a) bekezdése szerinti tájékoztatást nem az NFH, hanem a referens foglalkoztatásának helye szerinti fővárosi és megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának Fogyasztóvédelmi Osztálya részére szükséges megtenni, így ez abban az esetben sem mulasztható el, ha a tájékoztatásban feltüntetendő adatok esetleg az NFH rendelkezésére állnak.

 

3. Az Fgytv. 17/D. § (8) bekezdése alapján, az iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzést olyan gazdasági társaság vagy egyéni cég szervezhet (a továbbiakban: szervező), amely tevékenységének folytatását a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a fogyasztóvédelmi hatóságnak bejelentette, és

a) ellene sem csőd-, sem felszámolási eljárást nem indítottak, továbbá

b) a képzési tevékenység bejelentését megelőző 5 évben nem szerepelt az adóhiányosok, hátralékosok vagy végrehajtási eljárás alatt álló adózók listáján, és adószáma nem került felfüggesztésre vagy törlésre.

 

A) Hova szükséges bejelenteni a fenti tevékenység folytatását?

 

A fenti rendelkezés a fogyasztóvédelmi referensek iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzését szervezőkre vonatkozóan ír elő bejelentési kötelezettséget. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti bejelentést a szervező székhelye szerinti fővárosi és megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályához, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz egyaránt szükséges megtenni.

 

B) Mit kell tartalmaznia a fenti bejelentésnek?

 

Az Fgytv. 17/D. § (10) bekezdése értelmében a fenti bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) annak igazolását, hogy a képzéshez szükséges infrastruktúra a szervező rendelkezésre áll,

b) annak igazolását, hogy az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő oktatók és vizsgáztatók a szervező rendelkezésre állnak,

c) a képzés tárgyköreinek megfelelő tantervet és felkészítő anyagot,

d) a tanulmányi és vizsgaszabályzatot,

e) annak igazolását, hogy valamennyi szakirány, illetve a fogyasztóvédelmi alapismeretek esetén rendelkezésre áll legalább három, az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő oktató és vizsgáztató,

f) annak igazolását, hogy a szervező mind a négy szakirány oktatásához szükséges feltételekkel rendelkezik,

g) annak igazolását, mely szerint a szervező a fogyasztóvédelem vagy a fogyasztóvédelmi oktatás területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik,

h) annak igazolását, hogy a szervező szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

 

A fentieken túl felhívjuk a szervezők figyelmét, hogy a jogszabály-módosítás értelmében a vizsga eredményes teljesítéséről a szervező állítja ki a képesítési bizonyítványt, amely tartalmazza a képzésben részt vevő által elvégzett szakirányt. A szervező a képesítési bizonyítványokról nyilvántartást vezet.

Fontos továbbá, hogy a szervező a képzés folytatása során folyamatosan meg kell feleljen az Fgytv.-ben meghatározott feltételeknek.