Amit a gázóra leolvasásáról tudni kell

A felhasználó köteles a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó vagy megbízottja részére a mérő leolvasását, ellenőrzését, le- és felszerelését lehetővé tenni. A fogyasztásmérő berendezés állagmegóvása és védelme a felhasználó kötelezettsége.

A leolvasást a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott és az üzletszabályzatukban feltüntetett gyakorisággal végzi. A fogyasztásmérő berendezést legalább évente egyszer – profil alapú elszámolás esetén az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó arra irányuló kérelme esetén negyedévente – le kell olvasni.

A földgázelosztó, profil alapú elszámolás esetén, köteles legalább 5 napos időtartam megjelölésével a felhasználó figyelmét felhívni a leolvasás várható idejéről a leolvasás előtti utolsó számlában, annak mellékletében vagy egyéb módon. A leolvasás sikertelensége esetén a földgázelosztó köteles értesítést hagyni a felhasználási helyen, – amennyiben rendelkezésre áll – a levélszekrényben.

Ebben felhívja a figyelmet a leolvasás második megkísérlésének idejére, annak nem megfelelősége esetén az időpont-egyeztetés lehetőségére – azzal, hogy a leolvasásra legalább munkanapon 20 óráig lehetőséget biztosít –, a földgázelosztó elérhetőségére és a leolvasás legkésőbbi időpontjára.

A leolvasás időpontja tekintetében a földgázelosztó és a felhasználó köteles megegyezni. Ha az ismételt leolvasás és az időpont-egyeztetés is eredménytelen, a földgázelosztó köteles a becsült mérőállást megállapítani, valamint 5 napos időtartam megjelölésével tértivevényes levélben vagy egyéb igazolható módon a felhasználó figyelmét felhívni a leolvasás legfeljebb két hónapon belüli ismételt elvégzésének várható idejére.

Az értesítésben megjelölt, az időpont-egyeztetési lehetőség során választható leolvasási időpontnak legalább két napon 7 órától 20 óráig tartó időtartamot is kell tartalmaznia. Az értesítésnek tartalmaznia kell a földgázelosztó időpont egyeztetésre alkalmas elérhetőségét is. Az értesítésnek legalább 8 nappal a megjelölt legkorábbi leolvasási időpont előtt a felhasználó rendelkezésére kell állnia. Amennyiben ezen értesítés ellenére a felhasználó nem él az időpont-egyeztetés lehetőségével vagy nem biztosítja a leolvasás elvégzését, a földgázelosztót a leolvasás elmaradásáért nem terheli felelősség.

A berendezés mérésügyi felülvizsgálatát a felhasználó, a földgázkereskedő és a földgázelosztó jogosult kezdeményezni. A felülvizsgálatot a felhasználó a földgázelosztónál kezdeményezi. A költségét az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó nem köteles megelőlegezni. A felülvizsgálat idejére a fogyasztásmérő berendezés tulajdonosa köteles a földgázfogyasztás előírás szerinti méréséről gondoskodni.

Ha a berendezés felülvizsgálata indokolatlan volt, akkor az ezzel kapcsolatos indokolt költséget a felülvizsgálatot kezdeményező köteles megtéríteni. Ha a felülvizsgálat indokolt volt, az érintett felek kötelesek a jogszabályban foglaltak szerint elszámolni.

További hasznos információk: http://www.nfh.hu/node/4454

 

 
 
Share on Tumblr