Jogszabály Hírlevél / 2016.12.14/3.

A Magyar Közlöny 201/2016. számában megjelent a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 421/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet. A rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon (2016.12.15) lép hatályba. A 10. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

7.§ (2) Az R. 21/A. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 239/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 6/B. és 6/C. §-ban foglaltakat 2019. május 19-éig nem kell alkalmazni azon dohánytermékek esetében, amelyek 2016. április 30-áig az 1. melléklet szerinti adattartalommal a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál vagy az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-nél regisztrálásra kerültek, és azokon kizárólag a Jöt., az Nvt. és e rendelet 2016. május 19-ét követően hatályba lépett rendelkezéseiből (a továbbiakban együtt: irányelvet átültető rendelkezések) eredő változtatásokat hajtják végre. E termékek 2019. május 20-ától már csak a MódR.-rel megállapított 6/B. és 6/C. § rendelkezéseinek megfelelő fogyasztói csomagolásban lehetnek forgalomban.

Az R. 21/A. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A MódR.-rel megállapított 6/B. és 6/C. §-ban foglaltakat
c) azonnal alkalmazni kell
ca) a 2016. április 30-áig az 1. melléklet szerinti adattartalommal a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál vagy az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-nél regisztrálásra került azon dohánytermékek esetében vagy
cb) a 2016. április 30-át követően regisztrált és 2016. augusztus 20-át megelőzően forgalomba hozott új márkájú és új alfajtájú azon dohánytermékek esetében, amelyeken nem kizárólag az irányelvet átültető rendelkezésekből eredő változtatásokat hajtanak végre.
(5) Mentol ízesítésű cigaretta és mentol ízesítésű cigarettadohány 2020. május 20-áig forgalmazható, azzal, hogy
a) a mentolos ízesítést a gyártási vagy csomagolási folyamat során kell a dohánytermékhez (annak bármely alkotórészéhez vagy a csomagolásához) hozzáadni, és
b) az ízesítés hozzáadása vagy adagolása részben sem függhet a fogyasztótól, így különösen nem lehet kapszulát alkalmazni a mentolos ízesítés hozzáadásához.”

10. § Az R. 10. melléklet 7. pontjában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelemért felelős miniszter” szöveg lép.

1. melléklet a 421/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez
„10. melléklet a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez
Az irányelvet átültető rendelkezésekből eredő változtatások köre
A 21/A. § értelmezésében az irányelvet átültető rendelkezésekből eredő változtatásoknak különösen a következők minősülnek:
1. A dohánytermék csomagolásának az e rendelet által meghatározott egészségvédő figyelmeztetésekkel le nem fedett felületein a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál vagy az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-nél
a) 2016. április 30-áig regisztrált vagy
b) 2016. április 30-át követően, de 2016. augusztus 19-éig a 2016. május 19-én hatályos jogszabályok szerinti regisztrációra benyújtott és ugyancsak 2016. augusztus 19-éig forgalomba hozott dohánytermékek csomagolásán szereplő olyan elemek (szövegek, ábrák és jellemző színvilág) szerepeltetése a rendelkezésre álló felülethez igazítva, amely elemek nem sértik az e rendeletben, az Nvt.-ben vagy a Jöt.-ben kifejezetten megállapított bármely tilalmat.

7. A 2–6. pontban felsorolt esetekben az érintett dohánytermék új csomagolásának a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság felé történő regisztrációja során a regisztrációs laphoz fűzött külön megjegyzésben a regisztrációs lapot benyújtó köteles megindokolni, hogy milyen okból vált szükségessé a dohánytermék márkanevének, illetve alfajtanevének megváltoztatása.”

 

 

Share on Tumblr