Jogszabály Hírlevél / 2016.12.12/1

A Magyar Közlöny 197/2016. számában megjelent az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló egyes rendeletek módosításáról szóló 79/2016. (XII. 12.) FM rendelet. A rendelet 2016. december 13-án lép hatályba. Hatályát veszti egyben az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet.

A rendelet módosítja :

  • Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII.17.) FM rendeletet
  • Az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes rendeletet
  • A vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletet

Kihirdetéskori állapota itt olvasható:

79/2016. (XII. 12.) FM rendelet

az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló egyes rendeletek módosításáról

 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. és 27. pontjában,

a 3. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. pontjában,

a 4. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (5) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel, valamint 90. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

 

1. Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII.17.) FM rendelet módosítása

 

1. § Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII.17.) FM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) E rendeletet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – alkalmazni kell

a) a végső fogyasztóknak szánt élelmiszerekre, beleértve a vendéglátás, illetve a közétkeztetés keretében forgalomba hozott és a vendéglátás, illetve a közétkeztetés részére szánt élelmiszereket is,

b) a 2/C. alcím tekintetében a nem a végső fogyasztóknak szánt élelmiszerenzimekre, élelmiszerenzim-készítményekre, élelmiszer-adalékanyagokra és aromákra, valamint

c) valamennyi élelmiszer-vállalkozóra, amelynek tevékenysége összefügg a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásával.

(2) E rendeletet nem kell alkalmazni az élelmiszerek magánfogyasztásra történő előállítására.”

 

2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában

nem előrecsomagolt élelmiszer: a végső fogyasztónak szánt élelmiszer, amelyet)

b) az értékesítés helyén a fogyasztó kérésére, a fogyasztó fizikai jelenlétében csomagolnak, vagy”

(2) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 1a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„1a. távértékesítés: élelmiszer távközlő eszközzel történő értékesítése;”

 

3. § (1) Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdés a) és e)–h) pontja szerinti adatokat – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – kötelező feltüntetni

a) a 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, nem előrecsomagolt élelmiszereken – a 7/A. §-ban foglalt élelmiszerek kivételével –, valamint

b) a nem előrecsomagolt kenyereken.

(2) A nem előrecsomagolt kenyerek minőségmegőrzési ideje a lejárati nap nevének feltüntetésével is megadható.

(3) Nem előrecsomagolt élelmiszer végső fogyasztónak történő értékesítése esetén az eladás helyén, jól látható módon – a fogyasztók tájékoztatása céljából – fel kell tüntetni

a) az élelmiszer nevét,

b) az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklet 2.1. és 2.2. pontjában meghatározott kiegészítő elemeket, valamint

c) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletében előírt kiegészítő információkat.

(4) Nem előrecsomagolt élelmiszerek esetén a végső fogyasztót kérésére tájékoztatni kell – a tápértékjelölés kivételével – az előrecsomagolt élelmiszerek esetében az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa és az Éltv. felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adatokról (a továbbiakban: előrecsomagolt élelmiszereken kötelezően feltüntetendő adatok).”

(2)1

 

4. § Az R. a következő 2/A–2/C. alcímmel egészül ki:

„2/A. Az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó további tájékoztatási követelmények

7/A. § Az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes rendelet 4. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységekből származó élelmiszerek jelölésének az előrecsomagolt élelmiszereken kötelezően feltüntetendő adatokat kell tartalmaznia, a tápértékjelölés kivételével.

7/B. § (1) Amennyiben a Magyarországon előállított és forgalomba hozott élelmiszer megnevezése a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendeletben szereplő őshonos állatfajta neve vagy arra utaló megnevezés, akkor az élelmiszer előállítójának és forgalomba hozójának rendelkeznie kell az adott fajta Magyarországon elismert tenyésztő szervezete által kiadott, az adott egyedre vonatkozó fajtaazonossági igazolással. Az igazolásnak tartalmaznia kell az egyed azonosító számát, a származó tenyészet számát, valamint a keresztezett állat esetében a fajtaösszetételt is.

(2) A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 4. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hizlalt libából és kacsából Magyarországon előállított termékek végső fogyasztó számára történő forgalomba hozatala esetén az előrecsomagolt élelmiszeren fel kell tüntetni „Az állatvédelmi előírásoknak megfelelő töméses hizlalásból” kiegészítő jelölést.

7/C. § A tartósított szardínia forgalmazására vonatkozó közös előírások, valamint a tartósított szardínia és szardíniához hasonló termékek kereskedelmi megnevezésének megállapításáról szóló, 1989. június 21-i 2136/89/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2136/89/EGK tanácsi rendelet) 1a. cikk 2. pontja szerinti tartósított szardíniához hasonló termékek esetén a 2136/89/EGK tanácsi rendelet 7a. cikk (1) bekezdése szerinti „szardínia” kereskedelmi megnevezés használatakor az összetevők között fel kell tüntetni a 2136/89/EGK tanácsi rendelet 1a. cikk 2. pontja szerinti halfajnak a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI.12.) FVM rendelet 38. melléklete szerinti tudományos nevét és kereskedelmi megnevezését.

2/B. Vendéglátó-ipari termékekkel kapcsolatos tájékoztatási követelmények

7/D. § (1) A nem távértékesítés útján forgalmazásra kerülő, nem előrecsomagolt vendéglátó-ipari termékek esetén a 2. alcímben foglalt rendelkezések közül a 3. § (3) és (4) bekezdését, valamint a 4–7. §-t kell alkalmazni.

(2) A nem előrecsomagolt vendéglátó-ipari termék távértékesítés útján történő forgalmazása esetén biztosítani kell, hogy a végső fogyasztó

a) az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek késztermékben való jelenlétéről az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (1) bekezdésének megfelelően, és

b) kérésére – a tápértékjelölés kivételével – az előrecsomagolt élelmiszereken kötelezően feltüntetendő adatokról

tájékoztatást kapjon.

2/C. Az élelmiszerenzimekkel, élelmiszerenzim-készítményekkel, élelmiszer-adalékanyagokkal és aromákkal kapcsolatos tájékoztatási követelmények

7/E. § A Magyarország területén nem végső fogyasztóknak történő értékesítésre szánt

a) élelmiszerenzimek és élelmiszerenzim-készítmények csomagolásán az 1332/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkében,

b) élelmiszer-adalékanyagok csomagolásán az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikkében,

c) aromák csomagolásán az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkében

előírt információkat magyar nyelven kell feltüntetni.”

 

5. § Az R. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló egyes rendeletek módosításáról szóló 79/2016. (XII. 12.) FM rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 7/C. §-nak meg nem felelő csomagolóeszközök és címkék a MódR. hatálybalépését követő hat hónapig használhatóak fel, és az ilyen jelöléssel ellátott termékek minőségmegőrzési idejük lejártáig hozhatók forgalomba.”

 

6. § Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ez a rendelet

a) az élelmiszerenzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 258/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1332/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkének,

b) az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikkének,

c) az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkének,

d) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

 

7. § Az R. a következő 11. és 12. §-sal egészül ki:

„11. § Az ebben a rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelniük azon termékeknek, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban – az ott irányadó előírásoknak megfelelően – állítottak elő, feltéve, hogy az irányadó előírások a fogyasztók védelme vonatkozásában az ezen előírásban meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

12. § E rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése, 2. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja és 1a. pontja, 3. §-a, 2/A–2/C. alcíme, 9/A. §-a, 10. § (2) bekezdése és 11. §-a tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

 

8. § Az R.

a) 2. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontjában az „előrecsomagolnak” szövegrész helyébe a „becsomagolnak” szöveg,

b) 2. § (2) bekezdés a) pontjában, 4. § (1) és (3) bekezdésében az „1169/2011/EU rendelet” szövegrész helyébe az „1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg

lép.

 

2. Az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet hatályon kívül helyezése

 

9. § Hatályát veszti az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet.

 

3. Az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes rendelet módosítása

 

10. § Hatályát veszti az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes rendelet 10. § (4) bekezdése.

 

4. A vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet módosítása

 

11. § Hatályát veszti a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében az „5. § (3) bekezdése,” szövegrész,

b) 5. § (3) bekezdése és

c) 18. § (2) bekezdése.

 

5. Záró rendelkezések

 

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. december 13-án lép hatályba.

(2) A 3. § (2) bekezdése 2017. április 1-jén lép hatályba.

 

13. § Ez a rendelet

a) az élelmiszerenzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 258/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1332/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkének,

b) az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikkének,

c) az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkének,

d) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkének, valamint 44. cikk (1) bekezdés b) pontjának és (2) bekezdésének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 

14. § Az ebben a rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelniük azon termékeknek, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban – az ott irányadó előírásoknak megfelelően – állítottak elő, feltéve, hogy az irányadó előírások a fogyasztók védelme vonatkozásában az ezen előírásban meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

 

15. § E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Share on Tumblr