Jogszabály Hírlevél / 2016.12.02/4.

A Magyar Közlöny 187/2016. (12.02) számában megjelent a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet. A Korm. rendelet – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon, 2016.12.03-án lép hatályba. A fogyasztóvédelmi hatóságot érintő Kormányrendeletek módosításáról is rendelkezik.

 

Az érintett kormányrendeletek:

 

37. A Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló

65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

37. § A Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet 9. §

(1) bekezdésében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelemért felelős

minisztert” szöveg lép.

 

67. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

67. § A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet

f ) 6/A. § (4) bekezdésében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot,” szövegrész helyébe

a „fogyasztóvédelemért felelős minisztert és” szöveg lép.

 

72. Egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer

tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

72. § Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának

szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet

g) 6. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelemért

felelős minisztert” szöveg

h) 6. § (3) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe

a „fogyasztóvédelemért felelős miniszter” szöveg lép

 

104. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

104. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007.

(X. 19.) Korm. rendelet 24. számú mellékletében foglalt táblázat F:7 mezőjében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelemért felelős miniszter” szöveg lép.

 

118. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló

212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

118. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: R54.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az eljárási költséget a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium Magyar

Államkincstárnál – a 10032000-00290713-00000000 számlaszámon – vezetett előirányzat-felhasználási

keretszámlájára készpénzátutalási megbízáson vagy átutalással kell befizetni.”

(2) Az R54. 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A befolyt eljárási költségek közül a laboratóriumi és egyéb vizsgálati költség a fogyasztóvédelemért felelős

miniszter által vezetett minisztérium, a minta költségeit is tartalmazó mintavételi eljárási költség pedig azon fővárosi

és megyei kormányhivatal bevételét képezi, amelynek járási (kerületi) hivatala a mintát vette.”

(3) Az R54. 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Az eljárási költség befizetését követő harminc napon belül a befolyt eljárási költség járási (kerületi) hivatalt

megillető részét a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium átutalja azon fővárosi és megyei

kormányhivatal számlájára, amelynek járási (kerületi) hivatala a mintát vette.”

(4) Az R54. 3. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelemért

felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg lép.

 

119. Az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei

kiadásának rendjéről szóló 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

119. § (1) Az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről

szóló 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R55.) 2. § (2) bekezdésében a „fogyasztóvédelemért felelős

miniszter 1 főt” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelemért felelős miniszter 2 főt” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R55. 2. § (2) bekezdésében az „a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 1 főt,” szövegrész.

 

130. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet

módosítása

130. § (1) A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R61.)

4/B. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi)

„a) a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, növényés

talajvédelmi, valamint fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának,

b) a kereskedelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának,”

(2) Az R61.

a) 4. § (3) bekezdés j) pontjában a „növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei

kormányhivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi

feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala” szöveg,

b) 4. § (4) bekezdés záró szövegrészében az „a fővárosi és megyei kormányhivatalt” szövegrész helyébe

az „a népegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, növény- és talajvédelmi, valamint

fogyasztóvédelmi feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát” szöveg,

c) 9. § (3) bekezdésében és a 9/A. §-ában a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi

és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala” szöveg,

d) 9. § (3) bekezdésében a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe a „kereskedelmi

feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti az R61.

a) 4. § (4a) bekezdése,

b) 1. melléklete.

 

143. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

Módosítása

 

143.§ (3) b) 6. § (2b) bekezdésében a „fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak”

szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró járási

(fővárosi kerületi) hivatalának” szöveg,

 

162. A Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása

162. § A Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontjában a „Nemzeti

Fogyasztóvédelmi Hatóság főigazgatója” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelemért felelős miniszter” szöveg lép.

 

 

180. Az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és

előírt termékismertetővel történő megadásáról szóló 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

180. § Az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt

termékismertetővel történő megadásáról szóló 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet

a) 2. § 11. pontjában a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe a „piacfelügyeleti

feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,

b) 7. §-ában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelemért felelős

miniszter” szöveg

lép.

 

206. A fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságokról szóló 307/2012. (X. 29.)

Korm. rendelet módosítása

206. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságokról szóló 307/2012. (X. 29.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R106.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A fogyasztóvédelmi hatóság által a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés

i) pontja, valamint a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 15. § (2) bekezdés h) pontja

alapján kiszabott bírságot a Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) Magyar Államkincstárnál

– a 10023002-00299671-00000000 számlaszámon – vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni,

amelyet a kormányhivatal havonta a Magyar Államkincstárnál a 10032000-00510004-60000006 számlaszámon

vezetett fejezeti befizetési számlára utal.”

(2) Az R106. 2. § (1) és (2) bekezdésében az „Az NFH” szövegrész helyébe az „A kormányhivatal” szöveg lép.

 

221. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

módosítása

221. § (1) A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R112.) 2. §

(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet értelmében piacfelügyeleti hatóság:

c) a fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési, fogyasztóvédelmi, munkavédelmi, népegészségügyi

feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala,

f ) a gazdasági célfelhasználású termékek tekintetében a piacfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros

Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal),

g) a fogyasztóvédelemért felelős miniszter,

 

(3) Az R112.

a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi

Hivatala (a továbbiakban: OTH)” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvos” szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében az „Az NFH” szövegrész helyébe az „A fogyasztóvédelemért felelős miniszter” szöveg,

c) 10. § (1) bekezdés a) pontjában, 11. §-ában az „az OTH-t” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvost” szöveg,

d) 10. § (1) bekezdés f) pontjában az „az MKEH-t” szövegrész helyébe az „a Kormányhivatalt” szöveg,

e) 10. § (1) bekezdés g) pontjában az „az NFH-t” szövegrész helyébe az „a fogyasztóvédelemért felelős

minisztert” szöveg,

f ) 10. § (1) bekezdés h) pontjában az „az NKH-t” szövegrész helyébe az „a közlekedésért felelős minisztert,

valamint Budapest Főváros Kormányhivatalát” szöveg,

g) 11. §-ában az „az NFH” szövegrészek helyébe az „a fogyasztóvédelemért felelős miniszter” szöveg,

h) 11. §-ában az „az OTH-t” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvost” szöveg, az „OTH” szövegrész

helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg

lép.

 

 

224. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált

figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

224. § (1) A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről,

valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R115.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A gyártó, az importáló, a bejegyzett kereskedő és az adóraktár engedélyese köteles a szabadforgalomba

bocsátás előtt a regisztrációs lap egy további példányát nyilvántartásba vétel céljából a fogyasztóvédelemért felelős

miniszternek megküldeni. A fogyasztóvédelemért felelős miniszter a nyilvántartásba vett regisztrációs lap másolati

példányát elektronikus úton továbbítja az egészségügyért felelős miniszter részére.”

(3) Az R115. 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A fogyasztóvédelemért felelős miniszter éves jelentésben megadja az egészségügyért felelős miniszter,

az agrárpolitikáért felelős miniszter és az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter részére az előállított

dohánytermékek (3) bekezdés alapján mért adatait a kátrány, nikotin és szén-monoxid tekintetében.”

 

(5) Az R115.

a) 3. § (3) bekezdésében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak (a továbbiakban: NFH)” szövegrész

helyébe a „fogyasztóvédelemért felelős miniszternek” szöveg, az „Az NFH” szövegrész helyébe

az „A fogyasztóvédelemért felelős miniszter” szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében és 9. § (4) bekezdésében az „az NFH” szövegrész helyébe az „a fogyasztóvédelemért

felelős miniszter” szöveg,

e) 4. § (5) bekezdésében az „az NFH-t” szövegrész helyébe az „a fogyasztóvédelemért felelős minisztert” szöveg lép.

 

237. Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes

kérdéseiről szóló 253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

 

(4) Az R121. 3. § (1) bekezdés

c) g) pontjában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelemért felelős

miniszter” szöveg

lép.

 

260. A fogyasztói csoportokról szóló 530/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

260. § A fogyasztói csoportokról szóló 530/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-ában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Hatóságnak” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóságnak” szöveg lép.

 

Share on Tumblr