Jogszabály hírlevél / 2016. 07.07/1

A Magyar Közlöny 101/2016. számában megjelent a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet. Hatályos: 2016.07.15-től.

Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendeletnek megfelelő és az e rendelet hatálybalépése előtt forgalomba hozott termékek forgalmazhatók és üzembe helyezhetők. Hatályát veszti egyben az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet.

A rendelet kihirdetéskori állapota az alábbiakban olvasható:

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

 

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. A rendelet hatálya

 

1. § A rendelet hatálya a villamossági termék tervezésére, gyártására, megfelelőségének értékelésére, forgalomba hozatalára és forgalmazására terjed ki.

 

2. Értelmező rendelkezések

 

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. CE megfelelőségi jelölés: a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 2. § 2. pontja szerinti fogalom;

2. forgalmazás: a Pftv. 2. § 5. pontja szerinti fogalom;

3. forgalmazó: a Pftv. 2. § 6. pontja szerinti fogalom;

4. forgalomba hozatal: a Pftv. 2. § 7. pontja szerinti fogalom;

5. forgalomból történő kivonás: a Pftv. 2. § 8. pontja szerinti fogalom;

6. gazdasági szereplő: a Pftv. 2. § 10. pontja szerinti fogalom;

7. gyártó: a Pftv. 2. § 11. pontja szerinti fogalom;

8. harmonizált szabvány: a Pftv. 2. § 12. pontja szerinti fogalom;

9. használati és kezelési útmutató: a Pftv. 2. § 13. pontja szerinti fogalom;

10. importőr: a Pftv. 2. § 15. pontja szerinti fogalom;

11. megfelelőségértékelés: a Pftv. 2. § 20. pontja szerinti fogalom;

12. meghatalmazott képviselő: a Pftv. 2. § 22. pontja szerinti fogalom;

13. műszaki leírás: a villamossági termék által teljesítendő műszaki követelményeket ismertető dokumentum;

14. uniós harmonizációs jogszabály: minden, a termék forgalomba hozatalának feltételeit harmonizáló uniós jogi aktus;

15. villamossági termék: az 50 és 1000 V tartományba eső, váltakozó áramú, illetve a 75 és 1500 V tartományba eső, egyenáramú felhasználásra tervezett villamossági termék, az 1. mellékletben meghatározott berendezés és jelenség kivételével;

16. visszahívás: minden olyan intézkedés, amelynek célja a végfelhasználók számára hozzáférhető, forgalomban lévő villamossági termék visszavétele.

 

3. Biztonsági követelmények

 

3. § (1) Villamossági termék az uniós piacon kizárólag akkor forgalmazható, ha azt a hatályos uniós biztonsági rendelkezésekre vonatkozó helyes műszaki gyakorlattal összhangban állították elő, valamint nem veszélyezteti a személyek és háziállatok egészségét, biztonságát és a vagyonbiztonságot.

(2) A biztonsági követelmények fő elemeit a 2. melléklet határozza meg.

 

4. Villamosenergia-szolgáltatás

 

4. § A villamosenergia-szolgáltató nem rendelhet el a villamossági termékre – a hálózatra való csatlakoztatásra vagy az elektromos energiának a villamossági termék felhasználói részre történő szolgáltatására vonatkozó – a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági követelményeknél szigorúbb biztonsági követelményeket.

 

II. FEJEZET

A GAZDASÁGI SZEREPLŐK KÖTELEZETTSÉGEI

 

5. A gyártó kötelezettségei

 

5. § (1) A gyártó a forgalomba hozatal során gondoskodik arról, hogy a villamossági termék megfeleljen a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági követelményeknek.

(2) A gyártó elkészíti a 3. melléklet szerinti műszaki dokumentációt, és elvégzi vagy elvégezteti a 3. melléklet szerinti megfelelőségértékelési eljárást. Ha a villamossági termék megfelel a megfelelőségértékelési eljárás alapján a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági céloknak, a gyártó elkészíti az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, és feltünteti a terméken a CE megfelelőségi jelölést.

(3) A gyártó a 3. mellékletben előírt műszaki dokumentációt és az EU-megfelelőségi nyilatkozatot a villamossági termék forgalomba hozatalát követő 10 évig köteles megőrizni.

(4) A gyártó biztosítja a sorozatgyártás e rendeletnek való megfelelőségét. A gyártónak figyelembe kell vennie a villamossági termék tervezésének vagy jellemzőinek változásait, a harmonizált szabványok, a nemzetközi és nemzeti szabványok vagy az egyéb műszaki leírások változásait, amelyek alapján a villamossági termék megfelelőségét megállapították.

(5) Ha a termék jelentette – az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot veszélyeztető – kockázatokra (a továbbiakban: kockázat) tekintettel indokolt, a gyártó a végfelhasználók egészségének védelme és biztonsága érdekében elvégzi a forgalmazott termék mintavizsgálatát, amelynek során kivizsgálja a panaszokat, nyilvántartást vezet a panaszokról, a nem megfelelő termékekről, valamint a termékvisszahívásokról, és folyamatosan tájékoztatja a forgalmazót minden ilyen nyomonkövetési intézkedésről.

(6) A gyártó biztosítja, hogy az általa forgalomba hozott villamossági terméken fel legyen tüntetve a termék azonosítását lehetővé tevő típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszám, vagy ha a villamossági termék mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, akkor annak csomagolása vagy a villamossági terméket kísérő dokumentáció tartalmazza ezen információkat.

(7) A gyártó feltünteti magyar nyelven a villamossági terméken, vagy ha ez nem lehetséges, annak a csomagolásán vagy kísérő dokumentációján a nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és a székhelyét.

(8) A gyártó a villamossági termékhez magyar nyelven mellékeli a fogyasztók és más végfelhasználók számára a használati és kezelési útmutatót. A használati és kezelési útmutatónak egyértelműnek és közérthetőnek kell lennie.

(9) Ha a gyártónak olyan adat jut tudomására, amelynek alapján feltételezhető, hogy az általa gyártott és forgalomba hozott villamossági termék nem felel meg az e rendeletben foglaltaknak, azonnal meghozza a villamossági termék megfelelőségének és biztonságosságának biztosításához szükséges kiigazító intézkedéseket, az intézkedések meghozatalát megelőzően figyelembe veszi az eset összes körülményét, különösen a nem megfelelőség súlyosságát, a vagyonbiztonságot, valamint a felhasználók biztonsága veszélyeztetésének körülményeit és ennek alapján, szükség esetén a villamossági terméket kivonja a forgalomból vagy visszahívja. Ha a villamossági termék kockázatot jelent, a gyártó erről azonnal tájékoztatja azon tagállamok piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a villamossági terméket forgalmazta, részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi meghozott kiigazító intézkedésről.

(10) A gyártó a piacfelügyeleti hatóság felhívására magyar nyelven rendelkezésre bocsátja a villamossági termék e rendeletnek való megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt. A gyártó együttműködik a piacfelügyeleti hatósággal minden olyan intézkedés terén, amelyet az általa forgalomba hozott villamossági termék jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében hoz.

 

6. A meghatalmazott képviselő kötelezettségei

 

6. § (1) A gyártó írásbeli meghatalmazással meghatalmazott képviselőt nevezhet ki.

(2) A meghatalmazott képviselő a gyártótól kapott meghatalmazásban meghatározott feladatokat látja el. A megbízásnak legalább az alábbiak elvégzésére vonatkozó engedélyt kell tartalmaznia:

a) a meghatalmazott képviselő a villamossági termék forgalomba hozatalát követő 10 évig megőrzi és a piacfelügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátja az EU-megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki dokumentációt;

b) a meghatalmazott képviselő köteles a piacfelügyeleti hatóság felhívására 8 napon belül megküldeni a villamossági termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt vagy kérésre annak hiteles, magyar nyelvű fordítását;

c) a meghatalmazott képviselő köteles a piacfelügyeleti hatósággal együttműködni a meghatalmazott képviselő megbízása körébe tartozó villamossági termék jelentette veszély elhárítása, kockázat kiküszöbölése, megszüntetése érdekében tett intézkedések végrehajtásában.

(3) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki dokumentáció elkészítésére vonatkozó kötelezettség nem képezik a meghatalmazott képviselő megbízatásának részét.

 

7. Az importőr kötelezettségei

 

7. § (1) Az importőr kizárólag a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági követelmények szerint tervezett és gyártott villamossági terméket hozhat forgalomba.

(2) A villamossági termék forgalomba hozatalát megelőzően az importőr köteles ellenőrizni, hogy a gyártó

a) elvégezte a vonatkozó megfelelőségértékelési eljárást,

b) elkészítette az EU-megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki dokumentációt,

c) a villamossági terméken feltüntette a CE megfelelőségi jelölést, és mellékelte hozzá a műszaki dokumentációt, valamint

d) teljesíti az 5. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott követelményeket.

(3) Az importőr magyar nyelven feltünteti a villamossági terméken, vagy ha ez nem lehetséges, annak csomagolásán vagy kísérő dokumentációján a nevét, kereskedelmi nevét vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyét és a székhelyét.

(4) Az importőr gondoskodik arról, hogy a villamossági termékhez mellékeljék a magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót.

(5) Az importőr biztosítja, hogy amíg a villamossági termék a felelősségi körébe tartozik, a tárolás és a szállítás körülményei ne veszélyeztessék a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági céloknak való megfelelést.

(6) Ha a villamossági termékkel járó kockázatra tekintettel indokolt, az importőr a fogyasztók és más végfelhasználók egészségének és biztonságának érdekében elvégzi a forgalmazott villamossági termék mintavizsgálatát, amelynek keretében kivizsgálja a panaszokat, nyilvántartást vezet a panaszokról, továbbá a nem megfelelő villamossági termékekről, és gondoskodik a nem biztonságos villamossági termék forgalomból való kivonásáról vagy visszahívásáról, valamint folyamatosan tájékoztatja a forgalmazókat minden ilyen piacfelügyeleti intézkedésről.

(7) Ha az importőrnek olyan adat jut tudomására, amelynek alapján feltételezhető, hogy az általa forgalomba hozott és forgalmazott villamossági termék nem felel meg az e rendeletben foglalt követelményeknek, azonnal meghozza a szükséges kiigazító intézkedéseket a termék megfelelőségének biztosítására, kivonja a forgalomból vagy visszahívja azt. Ha a villamossági termék kockázatot jelent, az importőr erről azonnal tájékoztatja azon tagállamok piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a villamossági terméket forgalmazta, részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi elfogadott kiigazító intézkedésről.

(8) Az importőr a villamossági termék forgalomba hozatalát követően a piacfelügyeleti hatóság számára 10 évig elérhetővé teszi az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát, és biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció a piacfelügyeleti hatóság felhívására rendelkezésre bocsátható legyen.

(9) Az importőr a piacfelügyeleti hatóság felhívására magyar nyelven rendelkezésre bocsátja a villamossági termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt. Az importőr együttműködik a piacfelügyeleti hatósággal minden olyan intézkedés terén, amelyeket az általa forgalomba hozott villamossági termék által képviselt veszélyek kiküszöbölése érdekében hoz.

(10) Ha az importőr úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi, hogy a villamossági termék nem felel meg a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági céloknak, a villamossági terméket nem hozza forgalomba, amíg megfelelővé nem tették. Ha a villamossági termék kockázatot jelent, az importőr tájékoztatja erről a gyártót, valamint a piacfelügyeleti hatóságot.

 

8. A forgalmazó kötelezettségei

 

8. § (1) A forgalmazó a villamossági termék forgalmazása során köteles az e rendeletben előírt követelmények betartásával kapcsolatban kellő szakmai gondossággal eljárni.

(2) A forgalmazó a villamossági termék forgalmazását megelőzően köteles ellenőrizni, hogy a villamossági terméken fel van-e tüntetve a CE megfelelőségi jelölés, mellékelték-e hozzá az előírt dokumentációt, a használati és kezelési útmutatót magyar nyelven, továbbá hogy a gyártó az 5. § (5) és (6) bekezdésében, az importőr a 7. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeket teljesítette-e.

(3) A forgalmazó biztosítja, hogy amíg a villamossági termék a felelősségi körébe tartozik, a tárolás és a szállítás körülményei ne veszélyeztessék a 3. §-ban és a 2. mellékletben rögzített biztonsági céloknak való megfelelését.

(4) Ha a forgalmazónak olyan adat jut tudomására, amelynek alapján feltételezhető, hogy az általa forgalmazott villamossági termék nem felel meg az e rendeletben előírt követelményeknek, gondoskodik arról, hogy meghozza a szükséges kiigazító intézkedéseket a termék megfelelőségének biztosítására, a terméket kivonja a forgalomból vagy visszahívja. Ha a villamossági termék kockázatot jelent, a forgalmazó erről azonnal tájékoztatja azon tagállamok piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a villamossági terméket forgalmazta, részletes tájékoztatást adva elsősorban a kockázatról és a veszélyről, valamint valamennyi elfogadott kiigazító intézkedésről.

(5) A forgalmazó köteles a piacfelügyeleti hatóság felhívására a villamossági termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt a piacfelügyeleti hatóság által megadott határidőn belül rendelkezésre bocsátani. A forgalmazó köteles együttműködni a piacfelügyeleti hatósággal minden olyan intézkedés terén, amelyeket az általa forgalmazott villamossági termék által képviselt veszély kiküszöbölése érdekében hoz.

(6) Ha a forgalmazó úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy a villamossági termék nem felel meg a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági követelménynek, nem forgalmazza a villamossági terméket mindaddig, amíg azt megfelelővé nem tették. Ha a villamossági termék kockázatot jelent, a forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót, a piacfelügyeleti hatóságot és az importőrt.

 

9. Gyártói kötelezettségek az importőrre és a forgalmazóra vonatkozóan

 

9. § Azt az importőrt vagy forgalmazót, aki saját neve vagy védjegye alatt hoz forgalomba, vagy forgalmaz villamossági terméket, vagy olyan módon módosít már forgalomba hozott villamossági terméket, amely befolyásolja a termék e rendeletnek való megfelelését, gyártónak kell tekinteni, és mint gyártót az 5. §-ban meghatározott kötelezettségek terhelik.

 

10. A gazdasági szereplők adatszolgáltatása

 

10. § (1) A gazdasági szereplőknek a piacfelügyeleti hatóság felhívására meg kell adni a következő adatokat:

a) minden gazdasági szereplő nevét és címét, amely villamossági terméket szállított részükre;

b) minden gazdasági szereplő nevét és címét, amelynek a villamossági terméket szállítják.

(2) A gazdasági szereplők az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatásra a villamossági termék hozzájuk történő szállítását vagy az általuk történő szállítását követő 10 évig kötelezhetők.

 

III. FEJEZET

A VILLAMOSSÁGI TERMÉK MEGFELELŐSÉGE

 

11. A megfelelőség vélelmezése a harmonizált szabványok alapján

 

11. § Arról a villamossági termékről, amely megfelel a vonatkozó harmonizált szabványoknak, illetve azok egy részének, vélelmezni kell, hogy megfelel a szabványok vagy azok részei által meghatározott, a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági követelményeknek.

 

12. A megfelelőség vélelmezése a nemzetközi szabványok alapján

 

12. § (1) A 11. § szerinti harmonizált szabványok hiányában – a 3. § szerinti forgalmazás alkalmazásában – a piacfelügyeleti hatóság azokat a villamossági termékeket, amelyek megfelelnek a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság által előírt nemzetközi szabványoknak, és amelyek esetében az Európai Bizottság biztonsági rendelkezéseket állapított meg, úgy tekinti, hogy megfelelnek a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági követelményeknek.

(2) A piacfelügyeleti hatóság az Európai Bizottság által közölt biztonsági rendelkezésekkel kapcsolatos bármely kifogásáról három hónapon belül tájékoztatja az Európai Bizottságot, megjelölve azokat a biztonsági indokokat, amelyek alapján a biztonsági rendelkezéseket nem lehet elismerni.

 

13. A megfelelőség vélelmezése a nemzeti szabványok alapján

 

13. § A 11. § szerinti harmonizált szabványok vagy a 12. § szerinti nemzetközi szabványok hiányában – a 3. § szerinti forgalmazás alkalmazásában – a piacfelügyeleti hatóság azokat a villamossági termékeket, amelyeket a tagállamban hatályos szabványok biztonsági rendelkezéseivel összhangban gyártottak, úgy tekinti, hogy megfelelnek a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági követelményeknek, feltéve, hogy azok a Magyarország területén előírt szinttel egyenértékű biztonsági szintet biztosítanak.

 

14. EU-megfelelőségi nyilatkozat

 

14. § (1) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat igazolja, hogy a villamossági termék megfelel a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági követelményeknek.

(2) Az EU-megfelelőségi nyilatkozatnak a 4. mellékletben meghatározott tartalmi elemekkel kell rendelkeznie. A 3. melléklet szerinti minőségértékelési eljárásban az ott meghatározott elemeket és nyilatkozatot a gyártó folyamatosan aktualizálja. Az EU-megfelelőségi nyilatkozatnak magyar nyelven is rendelkezésre kell állnia.

(3) Ha a villamossági termékre több olyan uniós jogi aktus alkalmazandó, amely EU-megfelelőségi nyilatkozatot ír elő, a termékre alkalmazandó összes uniós jogi aktus tekintetében egyetlen nyilatkozat készíthető, amely tartalmazza azon uniós harmonizációs jogi aktusoknak az azonosításához szükséges összes információt, amelyre a nyilatkozat vonatkozik, és megadja az érintett uniós jogi aktusok közzétételi hivatkozásait.

(4) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításával a gyártó felelősséget vállal a villamossági termék e rendeletben megállapított biztonsági követelményeknek való megfelelőségéért.

 

15. A CE megfelelőségi jelölésre vonatkozó általános elvek

 

15. § A CE megfelelőségi jelölésre az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK rendelet) 30. cikkében meghatározott általános elvek irányadóak.

 

16. A CE-jelölés feltüntetésére vonatkozó szabályok és feltételek

 

16. § (1) A CE-jelölést a villamossági terméken jól látható, olvasható és eltávolíthatatlan módon kell feltüntetni. Ha a villamossági termék jellege miatt ez nem lehetséges vagy nem indokolt, a jelölést a csomagoláson és a kísérő dokumentumokon kell feltüntetni.

(2) A CE-jelölést a villamossági termék forgalomba hozatala előtt tüntetik fel.

(3) A CE-jelölés a CE kezdőbetűkből áll a 765/2008/EK rendelet II. mellékletében foglalt mintának megfelelően.

 

IV. FEJEZET

AZ UNIÓS PIACRA BELÉPŐ VILLAMOSSÁGI TERMÉKEK PIACFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE ÉS A VÉDINTÉZKEDÉSI ELJÁRÁS

 

17. A kockázatot jelentő villamossági termékek kezelésére vonatkozó eljárások

 

17. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóságnak olyan adat jut tudomására, amelynek alapján feltételezi, hogy a villamossági termék veszélyt jelent az emberi és állati egészségre, a biztonságos használatra, valamint a villamossági termék használata kárt okozhat, akkor a terméken elvégzi az értékelést az e rendeletben megállapított valamennyi vonatkozó követelmény tekintetében. Az érintett gazdasági szereplők kötelesek e célból együttműködni a piacfelügyeleti hatósággal.

(2) Ha az (1) bekezdés szerint a megfelelőségértékelés során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a villamossági termék nem felel meg az e rendeletben megállapított követelményeknek, haladéktalanul felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy előírásának megfelelően a kockázat jellegével arányosan, az általa megadott határidőn belül tegyen megfelelő kiigazító intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a villamossági termék megfeleljen az e rendeletben előírt követelményeknek.

(3) Ha a termék kockázata olyan mértékű, hogy a piacfelügyeleti hatóság azonnali intézkedését igényli, akkor a gazdasági szereplő felszólítása nélkül a piacfelügyeleti hatóság meghozza a megfelelő átmeneti intézkedést.

(4) Ha a piacfelügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy a meg nem felelés nem korlátozódik Magyarország területére, akkor tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot az értékelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek meghozatalára felszólította a gazdasági szereplőt.

(5) A gazdasági szereplő biztosítja, hogy minden szükséges kiigazító intézkedést meghoz az uniós piacon általa forgalmazott, érintett villamossági termék tekintetében.

(6) Ha az érintett gazdasági szereplő nem hozza meg a szükséges kiigazító intézkedéseket a piacfelügyeleti hatóság által meghatározott határidőn belül, a piacfelügyeleti hatóság minden szükséges átmeneti intézkedést meghoz. A piacfelügyeleti hatóság ezekről az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.

(7) A (6) bekezdés szerinti tájékoztatásban a piacfelügyeleti hatóság megadja az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelő villamossági termék azonosításához szükséges adatokat, a villamossági termék származási helyét, a megfelelés feltételezett hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott piacfelügyeleti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott érveket. A piacfelügyeleti hatóság külön jelzi, hogy a megfelelés hiánya a következők egyike miatt következett-e be:

a) a villamossági termék nem felel meg a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott követelményeknek; vagy

b) a megfelelőség vélelmezését megalapozó, a 11. § szerinti harmonizált szabványok vagy a 12. § szerinti nemzetközi vagy a 13. § szerinti nemzeti szabványok hiányossággal bírnak.

(8) E § értelmében más tagállam által kezdeményezett intézkedés esetén a piacfelügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot az e vonatkozásban elfogadott átmeneti intézkedéseiről és azokról a további információkról, amelyek az érintett termék megfelelésének hiányáról a rendelkezésükre állnak, valamint – amennyiben nem ért egyet a más tagállam által kezdeményezett intézkedéssel – a kifogásairól. Ha az Európai Bizottság elfogadja a piacfelügyeleti hatóság kifogásait, akkor a piacfelügyeleti hatóságnak nincs a továbbiakban intézkedési kötelezettsége. Ha az Európai Bizottság nem fogadja el a piacfelügyeleti hatóság kifogásait, akkor a piacfelügyeleti hatóság az Európai Bizottsággal történő egyeztetés eredményétől függően meghozza a szükséges intézkedéseket.

(9) Ha a (6) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított három hónapon belül egyik tagállam és az Európai Bizottság sem emel kifogást a piacfelügyeleti hatóság által hozott átmeneti intézkedéssel szemben, az átmeneti intézkedés végleges intézkedésként is elrendelhető.

(10) A végleges intézkedés elrendelése esetén az érintett termékkel kapcsolatban a piacfelügyeleti hatóság gondoskodik a megfelelő korlátozó intézkedések haladéktalan meghozataláról, különösen a termék visszavonásáról.

 

18. Kockázatot jelentő villamossági termékek

 

18. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság a 17. § (1) bekezdése szerinti megfelelőségértékelés elvégzését követően megállapítja, hogy a villamossági termék ugyan megfelel az e rendelet szerinti előírásoknak, azonban mégis veszélyt jelent az emberi és állati egészségre, a biztonságos használatra, valamint a villamossági termék használata kárt okozhat, felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy előírásának megfelelően a kockázat jellegével arányosan, az általa megadott határidőn belül tegyen megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett villamossági termék ne jelentsen kockázatot, vagy vonja ki a villamossági terméket a forgalomból.

(2) A gazdasági szereplő köteles minden megfelelő kiigazító intézkedést megtenni az uniós piacon általa forgalmazott összes érintett termék tekintetében.

(3) A piacfelügyeleti hatóság az (1)–(2) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot. A tájékoztatásban megadja az összes rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett berendezés azonosításához szükséges adatokat, a berendezés származási helyét és ellátási láncát, a felmerülő kockázat jellegét, valamint a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát.

 

19. Az alaki megfelelés hiánya

 

19. § A 18. § sérelme nélkül, a piacfelügyeleti hatóság a megfelelés hiányának megszüntetésére szólítja fel a gazdasági szereplőt az alábbi hiányok valamelyikének fennállása esetén:

a) a CE-jelölés feltüntetése sérti a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét;

b) a CE-jelölés feltüntetésének hiánya;

c) az EU-megfelelőségi nyilatkozat hiánya;

d) helytelen az EU-megfelelőségi nyilatkozat;

e) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos;

f) az 5. § (6) bekezdése szerint a gyártó, a 7. § (3) bekezdése szerint az importőr nevét és elérhetőségét egyáltalán nem, hamisan vagy hiányosan tüntették fel;

g) az 5. § vagy 7. § által előírt bármely egyéb adminisztratív követelmény nem teljesül.

 

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

 

21. § Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendeletnek megfelelő és az e rendelet hatálybalépése előtt forgalomba hozott termékek forgalmazhatók és üzembe helyezhetők.

 

22. § Ez a rendelet a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 

23. § Hatályát veszti az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet.

Share on Tumblr