Jogszabály hírlevél / 2015.12.29/1

A Magyar Közlöny 207/2015. számában megjelent a Magyarország V. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 2018-ig szóló feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 2011/2015. (XII. 29.) Korm. határozat. Hatályos: 2015. december 30-tól. Közlönyállapota az alábbiakban olvasható.

1. A Kormány a fogyasztóvédelem továbbfejlesztését kiemelten fontos kérdésnek tartva elfogadta Magyarország V. középtávú fogyasztóvédelmi politikáját, valamint az annak megvalósítására irányuló, 2018-ig szóló feladattervet, és ennek megfelelően

1.1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a fogyasztói bizalom és tudatosság erősítését szolgáló intézkedések kidolgozására a társadalmi fogyasztóvédelmi szemléletformálás: „Közösen, Közérdekből, Közérthetően” célkitűzésnek megfelelően;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

1.2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a fogyasztók felkészítésére a digitális kor kihívásainak megfelelően, az állami fogyasztóvédelmi intézményrendszer közreműködésével;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

1.3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint az emberi erőforrások miniszterét a fenntartható környezet- és egészségtudatos fogyasztói gondolkodás és magatartás erősítésére a fogyasztók körében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. december 31.

1.4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a nemzeti fejlesztési minisztert, a nemzetgazdasági minisztert és a földművelésügyi minisztert, hogy a gyermekkorúak, illetve a tanköteles korúak körében a tudatos fogyasztóvá válás elősegítése, mint kiemelt feladat érdekében a köznevelésben a fogyasztóvédelmi ismeretek oktatására és gyakorlati tapasztalatainak megvizsgálására a szükséges intézkedéseket tegye meg;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: 2017. december 31.

1.5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a Fogyasztóvédelmi ABC létrehozásával olyan egységes ismerettár összeállítására és terjesztésére, amely minden, a fogyasztók érdekeit védő ismeretanyagot tematikus, áttekinthető, könnyen érthető és értelmezhető formában tartalmaz;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. december 31.

1.6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a fogyasztói tudatosság erősítése és a fogyasztói bizalom növelése céljából a közmédiában a fogyasztóvédelmi témakörök hangsúlyos és folyamatos megjelenítéséről gondoskodjon;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

1.7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a fogyasztók részére használható ismeretek médián keresztüli nyújtására, felhívások közlésére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

1.8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a vállalkozásokat érintő fogyasztóvédelmi információk összegyűjtésére, tájékoztató anyagok összeállítására könnyen értelmezhető, kezelhető és kereshető formában, valamint a kidolgozott tájékoztató anyagoknak a vállalkozások részére történő közvetítésére a szakmai kamarák bevonásával;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. december 31.

1.9. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert az online kereskedelemmel kapcsolatos jogkövetés előmozdítása érdekében folyamatosan frissített minta-webáruház honlap kidolgozására és működtetésére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. június 30.

1.10. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a fogyasztói bizalom fokozása céljából, valamint a vállalkozások jogkövető magatartásának az elősegítése érdekében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által elindított preventív és alternatív ösztönző eszközök (pozitív lista, Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszer) továbbfejlesztésére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. június 30.

1.11. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályok hatályosulásának folyamatos vizsgálatára és ennek figyelembevételével a szükséges intézkedések megtételére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

1.12. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a koruk, hiszékenységük, szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk miatt különösen kiszolgáltatott fogyasztók védelmét szolgáló jogszabályok – különös tekintettel az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvény – érvényesülésének fokozott hatósági vizsgálatára, továbbá az e célkitűzés érdekében szükséges jogszabályok kidolgozására;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

1.13. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert a fogyasztóvédelmi hatóság által lefolytatott ellenőrzések és vizsgálatok alapján fogyasztóvédelmi szempontból kritikus területek folyamatos nyomon követésére és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság éves Ellenőrzési és Vizsgálati Programjában történő hangsúlyos megjelenítésére, szoros együttműködésben a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalokkal;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

1.14. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, az emberi erőforrások miniszterét, a belügyminisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a vállalkozások jogkövető magatartásának ösztönzése céljából szükséges piacfelügyeleti ismeretek bővítéséről azzal, hogy kiemelt feladat mind a fogyasztók, mind a gazdasági szereplők megfelelő tájékoztatása – megelőző jelleggel – az élelmiszernek, illetve élelmiszerlánc-terméknek nem minősülő termékek piacfelügyelete terén;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. június 30.

1.15. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, az emberi erőforrások miniszterét, a nemzetgazdasági minisztert, a belügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert a piacfelügyeleti hatóságok konzultatív, véleményező, javaslattevő és koordinatív fórumaként a Piacfelügyeleti Munkacsoport további működtetésére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

1.16. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a közszolgáltatásokra és az infokommunikációs szolgáltatásokra vonatkozóan a fogyasztók érdekeit védő további jogszabályi előírások lehetőségét vizsgálja meg;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. december 31.

1.17. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vegye számba a fogyasztóvédelemért való felelősségéhez kapcsolódó jogszabályok megalkotására adott felhatalmazást tartalmazó azon rendelkezéseket, amelyek esetén a felhatalmazás jogosulja nem tett eleget a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének és készítsen intézkedési javaslatot a Kormány számára az elmaradt jogalkotási kötelezettségek teljesítése, indokolt esetben a felhatalmazó rendelkezések pontosítása vagy hatályon kívül helyezése érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

1.18. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a békéltető testületek és a fogyasztóvédelmi hatóság közötti együttműködés erősítésére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

1.19. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert az alternatív vitarendezés hatékonyságának javítása érdekében a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 2013. május 21-i 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését, valamint a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálybalépését követően a módosítások gyakorlati tapasztalatainak megvizsgálására, valamint a békéltető testületek működésének áttekintésére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. december 31.

1.20. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a békéltető testületek ismertségének további erősítésére mind a hagyományos, mind az új kommunikációs csatornák révén, a médiában célzott kampányok lefolytatására;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

1.21. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a békéltető testületek által kidolgozandó, a békéltető testületi tagok naprakész szakmai tudását segítő képzési rendszerhez folyamatos szakmai támogatás nyújtására;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

1.22. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert az állami támogatási rendszerek hatékony felhasználásához a fogyasztóvédelem területére vonatkozó pályázati rendszerek továbbfejlesztésére, figyelembe véve a szakmaiság elvét azzal, hogy a pályázati támogatásoknak a tényleges tevékenységet ellátó, folyamatosan működő, a fogyasztókat szolgáló, fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekhez kell eljutniuk;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

1.23. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek és az általános-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények közötti együttműködés erősítésére a fiatal fogyasztók tudatosságának javítása érdekében, valamint az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez szükséges közösségi szolgálat fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületeknél történő eltöltésének az ösztönzésére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

1.24. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek közreműködésével a médiában információs kampányok indítására, melyek közvetlenül elérik az átlagfogyasztókat, valamint a veszélyeztetett és kiszolgáltatott fogyasztói rétegeket is;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

1.25. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek közreműködésével az interneten elérhető online fogyasztóvédelmi magazinok működtetésére és tartalmuk továbbfejlesztésére a fogyasztók széles körének tájékoztatása érdekében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Share on Tumblr