Jogszabály hírlevél

JOGSZABÁLY HÍRLEVELEK
 

 


2  0  1  7


A Magyar Közlöny 15/2017. számában megjelent a területi közigazgatás megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 20/2017. (II. 2.) Korm. rendelet, mely többek között módosítja a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet. Hatályos: 2017. 02.03-tól.  >>> http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/jsz_170103_1


A Hivatalos Értesítő 1/2017. számában megjelent a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 10.) NFM utasítás módosításáról rendelkező 1/2017. (I. 5.) NFM utasítás. Egységes szerkezetben elérhető innen. Hatályos: 2017.01.06-tól.


 

 

 


2  0  1  6


A Magyar Közlöny 221/2016. számában megjelent a központi hivatalokat és minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokkal összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 78/2016 (XII. 30.) NFM rendelet, mely módosítja többek között a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó díjakról szóló 11/2016. (V. 20.) NFM rendeletet. hatályos: 2017.01.01-től.  >>> 


A Magyar Közlöny 221/2016. számában megjelent az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő módosításáról szóló 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet, mely módosítja többek között a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendeletet. Hatályos: 2017.01.01-től.  >>>


A Magyar Közlöny 220/2016. számában megjelent a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével, valamint az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet. Mely módosítja az alábbi tárgyú fogyasztóvédelmi rendelkezéseket. Hatályos: 2017.01.01-től.  >>>


Magyar Közlöny 220/2016. számában megjelent a központi hivatalok és a költségvetési szerv formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő egyes környezet- és természetvédelmi, erdészeti, halgazdálkodási és vadászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 89/2016. (XII. 29.) FM rendelet, mely többek között módosítja a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendeletet. Hatályos: 2017.01.01-től.  >>> 


A Magyar Közlöny 220/2016. számában megjelent a központi hivatalokat és minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokkal összefüggésben egyes fogyasztóvédelmi és klímavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 73/2016. (XII. 29.) NFM rendelet. A rendelet módosítja többek között a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 14/1996. (III. 5.) IKM rendeletet, az  új személygépkocsik üzemanyag-gazdaságossági és szén-dioxid-kibocsátási adatainak közzétételéről szóló 12/2002. (III. 14.) GM–KöViM–KöM együttes rendeletet,  a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 30/2011. (VI. 28.) NFM rendeletet, az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendeletet. Hatályos: 2017.01.01-től.  >>> 


A Magyar Közlöny 219/2016. számában megjelent az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 499/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet, mely módosítja pl. A fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságokról szóló 307/2012. (X. 29.) Korm. rendeletet. Vonatkozó fogyasztóvédelmi része hatályos: 2017.01.01-től.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_161228_1


A Magyar Közlöny 217/2016. számában megjelent a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozat, mely módosítja pl. az alábbi Korm. határozatokat. Hatályos: 2017.01.01-től.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_161227_1


A Magyar Közlöny 210/2016. számában megjelent a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet módosításáról szóló  52/2016. (XII. 20.) NGM rendelet. Hatályos: 2017.03.20-tól.  >>> http://www.nfh.hu/jsz_161220_2


A Magyar Közlöny 210/2016. számában megjelent az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvény, mely többek között módosítja 20. pontjában a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt (Grtv.) Hatályos: 2016.12.21-től, illetve fogyasztóvédelmi rendelkezései 2016.12.28-tól.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_161220_1


A Magyar Közlöny 209/2016. számában megjelent az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXII. törvény, mely többek között a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényt is módosítja. A törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon (2016.12.20) lép hatályba. A 19–21. §, a 23. §, a 39. §, a 44. § és a 45. § d) pontja az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_161219_5


A Magyar Közlöny 208/2016. számában megjelent a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról szóló 85/2016. (XII. 19.) FM rendelet. Hatályát veszti egyben a Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelező előírásairól szóló 57/2004. (IV. 24.) FVM rendelet. A rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon (2016.12.22) lép hatályba.  >>> http://www.nfh.hu/jsz_161219_4


A Magyar Közlöny 208/2016. számában megjelent az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet. A rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba. A rendelet rendelkezéseit az elektronikus ügyintézést biztosító szerv 2018. január 1-jét megelőzően akkor köteles alkalmazni, ha az elektronikus ügyintézést az E-ügyintézési tv. 108. § (2) bekezdése szerint vállalta. Hatályát veszti egyben az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_161219_3


A Magyar Közlöny 208/2016. számában megjelent az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, közzétételi kötelezettséggel járó súlyos jogsértésekről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról rendelkező 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet. Kihirdetéskori állapota az alábbiakban olvasható. Hatályos: 2017. január 1-jétől.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_161219_2


A Magyar Közlöny 208/2016. számában megjelent az elektronikus hírközléssel és a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXVIII. törvény. Ez többek között módosítja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényt. A törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon (2016.12.20) lép hatályba. A 3–7. §, a 13. §, a 29. §, a 30. §, a 31. § 1. pontja, a 32. § a) és d)–g) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba. A 2. § és a 28. § 2017. szeptember 1-jén lép hatályba. Kihirdetéskori - fogyasztóvédelmi hatóságot érintő - szövege az alábbiakban olvasható. >>>  http://www.nfh.hu/jsz_161219_1


A Magyar Közlöny 201/2016. számában megjelent a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 421/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet. A rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon (2016.12.15) lép hatályba. A 10. § 2017. január 1-jén lép hatályba.  >>> http://www.nfh.hu/jsz_161214_3


A Magyar Közlöny 200/2016. számában megjelent az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.). A törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni. A törvény 2018. január 1. napján lép hatályba, egyben hatályát veszti a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.).  >>> http://www.nfh.hu/jsz_161214_2


A Magyar Közlöny 199/2016. számábn megjelent az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIII. törvény. Módosítja többek közt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (Vet.) és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt (Get.). A törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon (2016.12.22)  lép hatályba.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_161214_1


A Magyar Közlöny 197/2016. számában megjelent az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló egyes rendeletek módosításáról szóló 79/2016. (XII. 12.) FM rendelet. A rendelet 2016. december 13-án lép hatályba. Hatályát veszti egyben az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_161212_1


A Magyar Közlöny 191/2016. (12.05) számában megjelent a 2016. évi CXXXV. Törvény a dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes törvények módosításáról. Ez módosítja többek között a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényt. A törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 16. napon, 2016.12.21-én lép hatályba. >>> http://www.nfh.hu/jsz_161205_1


A Magyar Közlöny 189/2016. (12.02) számában megjelent a 2016. évi CXXVII. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról. A törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba. Többek között módosítja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt.  >>> http://www.nfh.hu/jsz_161202_1


A Magyar Közlöny 188/2016. (12.02) számában megjelent a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet. A Korm. rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba. Hatályon kívül  helyezi egyben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendeletet.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_161202_2


A Magyar Közlöny 187/2016. (12.02) számában megjelent a Kormány 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelete az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről. A Korm. rendelet hatályos 2016.12.03-tól.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_161202_3


A Magyar Közlöny 187/2016. (12.02) számában megjelent a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet. A Korm. rendelet – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon, 2016.12.03-án lép hatályba. A fogyasztóvédelmi hatóságot érintő Kormányrendeletek módosításáról is rendelkezik.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_161202_4


Az Európai Unió Bírósága szerint az előre telepített szoftverekkel rendelkező számítógép értékesítése önmagában nem minősül tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak  >>>  http://www.nfh.hu/node/16930


A Magyar Közlöny 103/2016. számában megjelent a kedvtelési célú vízi járművek és a motoros vízi sporteszközök alapvető biztonsági követelményeiről szóló 21/2016. (VII. 12.) NFM rendelet. Hatályos: 2016.08.12-től. Hatályát veszti egyben a kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_160712_1


A Magyar Közlöny 101/2016. számában megjelent a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet. Hatályos: 2016.07.15-től.

Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendeletnek megfelelő és az e rendelet hatálybalépése előtt forgalomba hozott termékek forgalmazhatók és üzembe helyezhetők. Hatályát veszti egyben az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet.  >>> http://www.nfh.hu/jsz_160707_1


A Magyar Közlöny 90/2016. számában megjelent az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményekről szóló 2016. évi LXXV. törvény. Ennek 4. fejezet módosítja a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényt. Hatályos: 2016.07.24-től.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_160623_2


A Magyar Közlöny 90/2016. számában megjelent az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXXI. törvény. 5. fejezetében módosítva az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény rendelkezéseit. Hatályos július 1-től. Új hatásköri rendelkezés beiktatása a távfűtés közszolgáltatásával kapcsolatban.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_160623_1


A Magyar Közlöny 88/2016. számában megjelent a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet. Hatályos 2016.06.19-től. A piacfelügyeleti hatóságok eljárásáról a 28-32.§-ok rendelkeznek. Hatályát veszti egyben a nem-automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 62/2004. (IV. 24.) GKM rendelet.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_160617_1


A polgári perrendtartásról szóló 1952 évi III. törvény (Pp.) rendelkezései értelmében 2016. július 1-től kötelezővé vált az elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal a közigazgatási perekben. >>> http://www.nfh.hu/jsz_160711_1


A Magyar Közlöny 85/2016. számában megjelent a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat.


A Magyar Közlöny 81/2016. számában megjelent a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet.  >>> http://www.nfh.hu/jsz_160614_1


A Magyar Közlöny 71/2016. számában megjelent a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó díjakról szóló 11/2016. (V. 20.) NFM rendelet. Hatályos: 2016. május 20-án 16 órától. Új önálló fogyasztóvédelmi szabály (eddig a 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendeletben szerepeltek a díjak).  >>> http://www.nfh.hu/jsz_160526_8


A Magyar Közlöny 71/2016. számában megjelent a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv) és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi XLII. törvény. Hatályos: 2016. július 4-től.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_160526_7


A Magyar Közlöny 69/2016. számában megjelent a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 101/2016. (V. 13.) Korm. rendelet. Hatályos: 2016. május 20-tól 21-ig, rendelkezései beépültek a megnevezett Korm. rendeletekbe.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_160526_6


Megjelent a Magyar Közlöny 69/2016. számában a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet. Hatályos: 2016. július 1-től. A törvény hatálybalépésével egyidőben hatályát veszti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés h) pontja*; 8. § (3) bekezdés f) pontja**.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_160526_5


A Magyar Közlöny 53/2016. számában megjelent a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi XXIII. törvény. A törvényt az Országgyűlés a 2016. április 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. április 15. A törvény hatályát vesztette 2016. április 17. napjával, mivel rendelkezései beépítésre kerültek a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseibe.

Hatályát vesztette egyben a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény, valamint a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről szóló 53/2015. (III. 17.) Korm. rendelet.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_160526_4


A Magyar Közlöny 49/2016. számában megjelent a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény. Hatályos: 2016. május 21-től. A törvény új hatásköri rendelkezéseket tartalmaz a fogyasztóvédelmi hatóság tekintetében is.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_160526_3


A Magyar Közlöny 44/2016. számában megjelent az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet. Csatolt állapota hatályos: 2016.04.01 - 2016.06.30. Következő módosítása 2016.07.01-én lép életbe, az akkori hatályos szöveg elérhető innen.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_160526_2


A Magyar Közlöny 44/2016. számában megjelent az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet. Hatályos 2016.04.01-től.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_160526_1


A Magyar Közlöny 7/2016. számában megjelent az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról. 2. számú mellékletében a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 „Digitális fogyasztóvédelem” – a fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása kiemelt projektként lett nevesítve.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_160118_1


 

 

 


2  0  1  5


A Magyar Közlöny 209/2015. számában megjelent az egyes közvetett adózási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet. 2016. január 1-jén lép hatályba.

Az NGM rendelet módosítja a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. Törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendeletet, melynek 125.§ (1) bekezdése úgy változik, hogy ha az elkobzás alá eső jövedéki terméket a rendőrség, a fogyasztóvédelmi hatóság, vagy a közterületi felügyelet foglalja le – kivéve a büntető eljárás során történt lefoglalást - , arról haladéktalanul értesítenie kell a vámhatóságot.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_151230_1


A Magyar Közlöny 207/2015. számában megjelent az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat. >>>  http://www.nfh.hu/jsz_151229_3


A Magyar Közlöny 207/2015. számában megjelent a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat. A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények körét az 1. melléklet állapítja meg. (1.45. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság).  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_151229_2


A Magyar Közlöny 207/2015. számában megjelent a Magyarország V. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 2018-ig szóló feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 2011/2015. (XII. 29.) Korm. határozat. Hatályos: 2015. december 30-tól. Közlönyállapota az alábbiakban olvasható. >>>  http://www.nfh.hu/jsz_151229_1


A Magyar Közlöny 205/2015. számában megjelent a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet. A rendelet 13. pontja módosítja az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletet, 71. pontja pedig a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletet is.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_151228_1


A Magyar Közlöny 203/2015. számában megjelent a központi hivatalok és a költségvetési szerv formában működő központi minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatáról szóló 1958/2015. (XII. 23.) Korm. határozat.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_151223_5


A Magyar Közlöny 202/2015. számában megjelent a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet. A rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_150223_4


A Magyar Közlöny 202/2015. számában megjelent egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXV. Törvény. Egyes rendelkezései 2015. december 24-én lépnek hatályba. A törvény 3. pontja módosítja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt, 6. pontja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt.  >>> http://www.nfh.hu/jsz_151223_3


A Magyar Közlöny 202/2015. számában megjelent az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIV. Törvény. Egyes rendelkezései 2015. december 24-én lépnek hatályba. A törvény módosítja többek között a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. Törvényt, és a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. Törvényt.

A törvény 5. pontja módosítja a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. Törvényt.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_151223_2


A Magyar Közlöny 202/2015. számában megjelent az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény. Hatályos: 2016. január 1-től.

A törvény 26.§ (3) bekezdése szerint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv – önállóan vagy más elektronikus ügyintézést biztosító szervekkel együttműködve – telefonon és más elektronikus úton is elérhető ügyfélszolgálatot működtet a fogyasztóvédelemről szóló törvénynek a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozásokra vonatkozó szabályai szerint azzal az eltéréssel, hogy az ügyfélszolgálatnak hetente legalább 40 órában elérhetőnek kell lennie.  >>> http://www.nfh.hu/jsz_151223_1


A Magyar Közlöny 201/2015. számában megjelent a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 2015. évi CCXXI. Törvény. Hatályos 2015. december 23-tól.  >>> http://www.nfh.hu/jsz_151222_1


A Magyar Közlöny 196/2015. számában megjelent a kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről szóló 401/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet. A rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. A Kormány a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására kéményseprő-ipari szervként a hivatásos katasztrófavédelmi szervet jelöli ki.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_151215_1


A Magyar Közlöny 195/2015. számában megjelent a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. Törvény. Egyes rendelkezései 2015.12.27-től hatályosak, az 1–5. §, a 7–8. § és a 12. § 2016. július 1. napján lép hatályba.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_151212_3


A Magyar Közlöny 195/2015. számában megjelent a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény módosításáról szóló 2015. évi CCIX. törvény. Hatályos: 2015.12.27-től. A módosító törvény 3.§ (2) bekezdés fc) pontja értelmében a Pálinka Nemzeti Tanács tagjai tevékenységének előmozdítása érdekében együttműködik a fogyasztóvédelmi hatósággal.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_151212_2


A Magyar Közlöny 194/2015. számában megjelent az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CXCV. törvény, mely módosítja a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényt, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényt.

Rendelkezései hatályosak 2015. december 12-től. A törvény 2-4.§-ai a kihirdetést követő 45. napon lépnek hatályba. A törvény kihirdetéskor hatályos szövege az alábbiakban olvasható.  >>> http://www.nfh.hu/jsz_151212_1


A Magyar Közlöny 187/2015. számában megjelent a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 363/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet. Hatályos: 2015. december 17-től.


A Magyar Közlöny 183/2015. számában megjelent a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi CLXXXVI. törvény, melynek 31. pontja módosítja pl. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseit. 94. pontja pedig a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvényt. Hatályos: 2015. december 31-től.  >>>


A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő 57/2015. számában megjelent a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2015. (XI. 19.) NFM utasítás, mely 2015.11.20-tól hatályos. Az SZMSZ szövege elérhető honlapunkról is a közérdekű adatok menüpontban.


A Magyar Közlöny 150/2015. számában megjelent a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló 2015. évi CLIII. törvény. Hatályos: 2015. október 15-től.  >>> http://www.nfh.hu/jsz_151014_1


A Magyar Közlöny 148/2015. számában megjelent a földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról szóló 296/2015. (X. 13.) Korm. rendelet. Hatályos: 2015. október 16-tól.  >>> http://www.nfh.hu/jsz_151013_1


A Magyar Közlöny 142/2015. számában megjelent a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény. Hatályos: 2015. november 1-jétől. Hatályát veszti egyben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_151002_1


A békéltető testületekkel kapcsolatos változásokról és a hírközlési szabályok módosulásáról olvashat 09.14-ei jogszabály hírlevelünkben ezen a linken:
http://nfhforum.hu/hirlevel/20150914_1030_newsletter_email.html


A Magyar Közlöny 116/2015. számában megjelent a Kormány 1561/2015. (VIII. 12.) Korm. határozata a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról. (KÖFOP-1.2.1.-2015). A határozat augusztus 13-án lép hatályba.  >>>  www.nfh.hu/jsz_150813_1


A Magyar Közlöny 102/2015. számában megjelent a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXXXVII. törvény. A törvény közlönyállapobeli szövege az alábbiakban olvasható.  >>> www.nfh.hu/jsz_150714_3


A Magyar Közlöny 100/2015. számában megjelent a víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CXIX. törvény. Hatályos: 2015. július 24-től.  >>> www.nfh.hu/jsz_150714_2


A Magyar Közlöny 99/2015. számában megjelent a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet, mely 2015. augusztus 8-tól hatályos. A Korm. rendelet új hatásköri szabály a fogyasztóvédelmi hatóság számára.  >>> www.nfh.hu/jsz_150714_1


A Magyar Közlöny 84/2015. számában megjelent a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2015. évi LXXII. törvény (továbbiakban: tv.), mely módosítja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt (továbbiakban: Grtv.). A Grtv. alábbi módosításai 2015. július 4-étől hatályosak, új hatásköri előírást is tartalmaznak a fogyasztóvédelmi hatóságnak. >>> www.nfh.hu/jsz_150625_1


A 79/2015. számú Magyar Közlönyben megjelent az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet, valamint az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet módosításáról szóló 17/2015. (VI. 9.) NGM rendelet. Hatályos: 2015.06.17-től. A rendelet kihirdetéskori állapota az alábbiakban olvasható. >>> http://www.nfh.hu/jsz_150612_1


A 79/2015. számú Magyar Közlönyben megjelent az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 140/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet. Hatályos: 2015. szeptember 2-től. A Korm. rendelet kihirdetéskori állapotának szövegeitt olvasható >>> http://www.nfh.hu/jsz_150611_1


A 65/2015. számú Magyar Közlönyben megjelent a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény módosításáról szóló 2015. évi LVI. törvény. Hatályos: 2015. május 9-től. A törvény szövege az alábbiakban olvasható  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_150509_1


A Magyar Közlöny 58/2015. számában megjelent az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2015. évi XLVI. Törvény. Hatályos: 2015.05.05-től. Módosítja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. Törvényt.>>> http://www.nfh.hu/jsz_150427_1


A Magyar Közlöny 54/2015. számában megjelent a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 100/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet. Hatályos: 2015.05.21-től. Módosítja a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendeletet. >>> www.nfh.hu/jsz_150420_1


A Magyar Közlöny 47/2014. számában megjelent a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 2015. évi XXXIV. Törvény. Hatályos: 2015.04.08-tól.  >>>  http://www.nfh.hu/jsz_150407_1


A Magyar Közlöny 45/2014. számában megjelent a fővárosi és megyei kormányhivatalok külső és belső integrációjával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet. Hatályos: 2015.04.01-től. Érintett változások a következők  >>>


A Magyar Közlöny 45/2014. számában megjelent  a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 14/1996. (III. 5.) IKM rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról szóló 14/2015. (III. 31.) NFM rendelet. Hatályos: 2015.04.01-től. Érintett változások a következők >>>


A Magyar Közlöny 45/2014. számában megjelent a fővárosi és megyei kormányhivatalok integrációjával összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 9/2015. (III. 31.) NGM rendelete, mely több fogyasztóvédelmi jellegű rendelkezést módosított. Rendelkezései hatályosak: 2015.04.01-től. Érintett változások a következők  >>>


A Magyar Közlöny március 30-ai 43/2015. számában megjelent a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, mely többek között módosítja:

  • a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendeletet (2.§)
  • a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007 (VIII.31.) Korm. rendeletet (104.§-tól)
  • a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendeletet (124.§)
  • a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendeletet (131.§)
  • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletet (142.§)
  • a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendeletet (218.§).

A Kormány rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.


  • A március 26-ai 41/2015. számú Magyar Közlönyben megjelent a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi XVI. Törvény. Hatályos: 2015. március 27-től.

1. § A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdésekkel egészül ki:

„(1a) Az az üzlet, amely kis- és nagykereskedelmi tevékenységet azonos helyen és időben folytat, a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény rendelkezéseinek alkalmazása során kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletnek minősül.

(1b) Az az üzemanyagtöltő állomás területén működő üzlet, amely nem értékesít üzemanyagot, a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény rendelkezéseinek alkalmazása során kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletnek minősül.”


  • A március 17-ei 33/2015. számú Magyar Közlönyben megjelent a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről szóló 53/2015. (III. 17.) Korm. rendelet. Hatályos: 2015. március 18-tól.

Az 1.§ (9) bekezdése értelmében a fogyasztóvédelmi hatóság az általa a Kszvmtv. alapján alkalmazott ellenőrzési intézkedések okáról, típusáról és az ellenőrzést elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjáról hivatalból tájékoztatja a jegyzőt a tájékoztatásra okot adó körülmény bekövetkezésének napjától számított 15 napon belül.


  • A február 25-ei 22/2015. számú Magyar Közlönyben megjelent az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet, mely módosította a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendeletet az alábbiak szerint. Hatályos: 2015. március 1-től

25. § A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a) 7. § (3) bekezdés a) pontjában az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet (a továbbiakban: GYEMSZI)” szövegrész helyébe az „az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (a továbbiakban: OGYÉI)” szöveg,

b) 7. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontjában az „a GYEMSZI” szövegrész helyébe az „az OGYÉI” szöveg,

c) 7. § (3) bekezdés b) pontjában az „Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: EEKH)” szövegrész helyébe az „Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központot (a továbbiakban: ENKK)” szöveg,

d) 7. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „EEKH” szövegrész helyébe az „ENKK” szöveg

lép.


  • A február 10-ei 13/2015. számú Magyar Közlönyben megjelent a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet.Hatályos: 2015. március 18-tól.

A 31.§ (3) bekezdés b) pontja szerint a tárgykörben a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságként az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium – e rendeletben foglalt hatósági ügyek tekintetében nem utasítható – szervezeti egysége az általános jogutód a fogyasztóvédelmi hatóság hatás- és feladatkörébe tartozó, a fluortartalmú üvegházhatású gázokra vonatkozó címkézési és forgalomba hozatali rendelkezések hatósági ellenőrzési és felügyeleti, valamint az ezzel kapcsolatos bírság kiszabására irányuló feladatok ellátásában.


 

Share on Tumblr